رئیس دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی  : سید جواد سادات

شماره تماس : ۰۱۷۳۵۷۲۵۹۲۷

فاکس : ۰۱۷۳۵۷۲۴۰۰۳