اطلاعات تماس با دانشگاه

 

شماره های تماس

حوزه

۰۱۷۳۵۷۲۴۰۰۳

ریاست

۰۱۷۳۵۷۲۹۸۴۱

معاونت پژوهش

۰۱۷۳۵۷۲۵۸۲۳

معاونت آموزش

۰۱۷۳۵۷۲۹۸۴۰

معاونت اداری ومالی

۰۱۷۳۵۷۲۵۹۲۵

معاونت دانشجویی

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۳

معاونت فرهنگی

۰۱۷۳۵۷۲۴۰۰۱

معاونت عمران

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۶

معاونت سما

۰۱۷۳۵۷۲۲۲۲۵   داخلی ۳۱۰

مدیر آموزش

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۸

مدیر پژوهش

۰۱۷۳۵۷۲۹۸۴۵

مدیر فناوری واطلاعات

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۹

مدیراداری

۰۱۷۳۵۷۲۷۴۰۳

مدیر روابط عمومی

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۴

مدیر مالی

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۹

مدیر دانشجویی

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۲۱

مدیرحراست

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۰

رئیس اداره گزینش

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۷

صندوق رفاه

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۵

کارگزینی هیات علمی

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۲

دفتر ارتباط با صنعت

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۱

دفتر نشریه

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۸

اطلاعات وآمار

۰۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳ الی ۶

شماره های دانشگاه