اطلاعات تماس با دانشگاه

 

شماره های تماس

حوزه

۰۱۷۳۵۷۲۵۹۲۷

ریاست

۰۱۷۳۵۷۲۴۰۰۳

ریاست – فاکس

۰۱۷۳۵۷۲۹۸۴۱

معاونت پژوهش

۰۱۷۳۵۷۲۵۸۲۳

معاونت آموزش

۰۱۷۳۵۷۲۹۸۴۰

معاونت اداری ومالی

۰۱۷۳۵۷۲۵۹۲۵

معاونت دانشجویی

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۳

معاونت فرهنگی

۰۱۷۳۵۷۲۴۰۰۱

معاونت عمران

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۶

معاونت سما

۰۱۷۳۵۷۲۲۲۲۵

مدیر آموزش

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۸

مدیر پژوهش

۰۱۷۳۵۷۲۹۸۴۵

مدیر فناوری واطلاعات

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۹

مدیراداری

۰۱۷۳۵۷۲۷۴۰۳

مدیر روابط عمومی

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۴

مدیر مالی

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۹

مدیر دانشجویی

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۲۱

مدیرحراست

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۰

رئیس اداره صندوق رفاه

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۷

صندوق رفاه

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۵

کارگزینی هیات علمی

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۲

دفتر ارتباط با صنعت

۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۱

دفتر نشریه

۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۸

اطلاعات و آمار

۰۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳
الی ۶

شماره های دانشگاه