معاون پژوهش و فناوری

از سال ۱۳۹۶ در سمت معاونت پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامي واحدآزادشهر فعاليت خود را آغاز نمودند.

 

نام و نام خانوادگي : دکتر زید احمدی

تلفنهاي تماس با معاونت پژوهش : ۰۱۷۳۵۷۲۹۸۴۱

حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر به عنوان باني و مسئول پژوهش و فناوري در دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر، با توجه به جايگاه مهم خود سعي در پيشبرد وارتقاء سطح كيفي و كمي عرصه پژوهش و فناوري در تمامي زمينه ها نموده و با اولويت قراردادن فعاليت هاي پژوهشي در تلاش است تــا در دهه سوم فعاليت خود، جايگاه شايسته اي در بين دانشگاههاي كشور پيدا نمايد.
حوزه معاونت پژوهش و فناوري فعاليت هاي معتددي انجام و در اين راه امكانات و تسهيلات مختلفي را جهت بهره وري بيشتر از نيروي علمي دانشگاه عرضه مي نمايد تا با ترغيب بيشتر اساتيد و دانشجويان گامي موثر در جهت ارتقاء علمي دانشگاه برداشته باشــد.

اهداف كلي حوزه معاونت پژوهش و فناوري :
الف) اهداف مديريت امور پژوهشی
۱) فراهم کردن زمينه های لازم برای افزايش توليدات علمی شامل :
انجام طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی توسط اعضاء هيئت علمی
تشويق و پشتيبانی اعضای هيئت علمی در انتشار مقالات علمی در مجلات علمی و پژوهشی و ISI
تشويق و پشتيبانس اعضای هيئت علمی در شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی داخلی و بين المللی
تشويق و پشتيبانی دانشکده ها و گروههای آموزشی در ارائه همايشهای داخلی ،منطقه ای ،ملی و بين المللی
انتشار کتب و مجلات علمی
۱)ايجاد فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هيئت علمی با سابقه
۲) ايجاد و گسترش کتابخانه های سنتی و ديجيتالی در حد استاندارد و تامين کتب و مجلات مورد نياز کتابخانه ها .
۳)کسترش ارتباط با صنعت و جامعه و کاربردی کردن پژوهش ها و هماهنگی های لازم در معرفی دانشجويان کارآموز به سازمانها.
۴) تامين و تکميل تجهيزات آزمايشگاه ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی ذيریط.
۵) ايجاد و توسعه مراکز تحقيقاتی (پژوهشکده) با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی.
۶) ايجاد و توسعه مراکز رشد با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی.
۷) راه اندازی و گسترش انجمن های علمی با همکاری اساتيد و دانشجويان دانشکده ها و گروه های آموزشی ذيربط.
۸) نظارت و پشتيبانی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی .