وظایف شورا

وظايف شوراي باشگاه پژوهشگران جوان

– مواردي كه در شوراي باشگاه پژوهشگران جوان تصميم گيري مي شود:

– تصويب آيين نامه داخلي جلسات شوراي دفتر باشگاه

– نظارت بر حسن اجراي مفاد آيين نامه هاي باشگاه

– بررسي وحل مشكلات دفتر جهت شكوفايي استعداد اعضاء

 – تقاضاي كتبي عضويت پس از وصول و طي مراحل رسيدگي لازم در پايان هر فصل در شوراي باشگاه مطرح و در صورت تصويب شورا و تاييد رييس باشگاه براي پذيرفته شدگان كارت عضويت به مدت دو سال صادر خواهد شد.