اعضای شورا

اعضاء شوراي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

نام و نام خانوادگي

سمت در دانشگاه

سمت در شورا

دكتر محمدمهدی نادری

رياست دانشگاه

رييس شورا

دكتر زید احمدی

معاون پژوهش و فناوری

عضو شورا

دكتر حسین چیت ساز

رییس باشگاه

عضو شورا

دكتر سیده زهرا سید النگی

عضو هیات علمی

عضو شورا

دکتر هادی کوهساری

معاون دانشجویی و فرهنگی

عضو شورا