وظایف شورا

وظايف و اختيارات شوراي انتشارات معاونت پژوهشي

– تصويب مقررات مربوط به اهدا و مبادله آثار منتشر شده

– اتخاذ تصميم درباره مجوز چاپ و تجديد چاپ

– تعيين حق الزحمه مولف، مترجم، ويراستار و هيات تحريريه نشريه و نويسندگان

– ارزيابي و قيمت گذاري كتب و مقالات مربوط و نيز تخفيف بهاي كتب و نشريات ادواري

– تعيين حدود تعداد صفحات كتب و نشريات به منظور انجام پرداخت هاي مربوط