اعضای شورا

اعضاء شوراي انتشارات

نام و نام خانوادگي

سمت در دانشگاه

سمت در شورا

دكتر محمد تقی بایی

معاون پژوهش و فناوري

رييس شورا

دكتر  زید احمدی

مدير پژوهش

دبير شورا

دكتر هادی کوهساری

معاون دانشجویی

عضو شورا

دكتر طاهر شاهی

معاون آموزشی

عضو شورا

دكتر علی اصغر بیانی

عضو هيات علمي

عضو شورا

دكتر رضا اکرمی

عضو هيات علمي

عضو شورا

دكتر سیده زهرا سید النگی

عضو هيات علمي

عضو شورا