اعضای شورا

اعضاء شوراي انتشارات

نام و نام خانوادگي

سمت در دانشگاه

سمت در شورا

دكتر زید احمدی

معاون پژوهش و فناوري

رييس شورا

مدير پژوهش

دبير شورا

دكتر هادی کوهساری

معاون دانشجویی

عضو شورا

دكتر طاهر شاهی

معاون آموزشی

عضو شورا

دكتر علی اصغر بیانی

عضو هيات علمي

عضو شورا

دكتر رضا اکرمی

رئیس دانشکده

عضو شورا

دكتر سیده زهرا سید النگی

عضو هيات علمي

عضو شورا