وظایف شورا

وظایف شورای پژوهشي

– مواردي كه در شوراي پژوهشي تصميم گيري مي شود:

– بررسي طرح هاي پژوهشي ارائه شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه

– بررسي درخواست هاي سفر علمي خارج از كشور اعضاء هيات علمي دانشگاه

– بررسي و تاييد پرداخت حق تشويق مقالات علمي چاپ و ارائه شده به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

– بررسي طرح هاي پژوهشي اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان واحد مشهد

– بررسي درخواست سفرهاي علمي داخلي و خارج از كشور اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان واحد مشهد

– بررسي درخواست مشاركت در همايش هاي علمي ساير واحدها