اعضای شورا

اعضاء شوراي پژوهشي

نام و نام خانوادگي

سمت در دانشگاه

سمت در شورا

دكتر محمد تقی بایی

معاون پژوهش و فناوري

رييس شورا

دكتر  زید احمدی

مدير  پژوهشي

دبير شورا

دكتر رضا اکرمی

عضو هيات علمي

عضو شورا

دكتر حسین عبدالحسینی

عضو هيات علمي

عضو شورا

دكتر مسعود مطلبی

عضو هيات علمي

عضو شورا

دكتر سیده زهرا سید النگی

عضو هيات علمي

عضو شورا

دكتر علی حسینیایی

عضو هيات علمي

عضو شورا