معاون اداری و مالی

از سال ۱۳۹۵ در سمت معاونت اداري و مالي در دانشگاه آزاد اسلامي واحدآزادشهر فعاليت خود را آغاز نمودند.

 

نام و نام خانوادگي : مریم عرب حسن خانی

سمت : معاونت اداري و مالي
تلفنهاي تماس با معاونت اداري و مالي : ۰۱۴۷۶۷۲۹۸۴۰

شرح وظایف معاونت اداری و مالی

تهیه و تنظیم بودجه و پیش بینی های لازم سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد دانشگاهی متبوع

انجام بررسی های سازمانی به منظور ایجاد واحد های ضروری بر اساس تشکیلات مصوب و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد دانشگاهی

تنظیم برنامه های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان غیر آموزشی در چهارچوب خط مشی کلی دانشگاه

اجرای کلیه امور مالی واحد دانشگاهی و مراقبت در رعایت دقیق ضوابط مالی مورد عمل دانشگاه آزاد اسلامی

اداره امور استخدامی واحد دانشگاهی طبق مقررات و ضوابط مصوب و اظهار نظر در خصوص انتصابات جدید

تهیه و تدارک مایحتاج واحد دانشگاهی در چهار چوب مقررات مصوب دانشگاه ازاد اسلامی

انجام امور انتظامات واحد دانشگاهی در محدوده مقررات مورد عمل

نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی و انجام امور تاسیساتی تعمیراتی تزئینی و بهداشت محیط و غیره در چهارچوب خط مشی تعیین شده از طرف مقامات ذی ربط دانشگاه

اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های غیر آموزشی تابعه

نظارت بر حسن جریان امور و اجرای وظایف ادارات و دفاتر تابعه

اعمال و اجرای صحیح ضوابط و آیین نامه های استخدامی

شرکت در تنظیم بودجه واحد دانشگاهی

شرکت در تهیه طرح های مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد دانشگاهی در چهار چوب نظام کلی دانشگاه آزاد اسلامی

تنظیم امور کارگزینی و صدور احکام مربوط طبق مقررات و ضوابط مصوب

پیش بینی و تهیه مایحتاج ادارات مختلف واحد دانشگاهی

برقراری انتظامات و حفاظت از ساختمانهای واحد دانشگاهی

انجام امور مربوط به تعمیر و تنظیف ساختمانها و وسایل اداری طبق خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی

انجام امور مربوط به وسائل تاسیساتی و تجهیزاتی و تعمیرات مربوط بر اساس خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی

وصول درآمدهای واحد دانشگاهی متبوع حسب مقررات مصوب

تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی واحد دانشگاهی

تهیه و تنظیم اطلاعات وآمارهای مالی لازم در خصوص دریافت ها و پرداخت ها

نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج

اجرای دقیق خط مشی مالی دانشگاه تفسیر مقررات مربوط برای واحدها و ادارات تابعه

تنظیم برنامه کار واحد ها و ادارات تابعه

ایجاد و هماهنگی بین فعالیت های واحدها و ادارات تابعه