دکتری

جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توصعه
جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی
علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
تكثير وپرورش آبزيان
شیمی – شیمی الی
برنامه ريزي درسي