دکتریجامعه شناسی – جامعه شناسی
اقتصادی و توسعه

جامعه شناسی – جامعه شناسی
مسائل اجتماعی ایران

علوم سیاسی – سیاستگذاری
عمومی

علوم سیاسی – اندیشه
های سیاسی

علوم و صنایع غذایی
– تکنولوژی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی
– شیمی مواد غذایی

تكثير وپرورش آبزيان

شیمی – شیمی
الی

برنامه ريزي درسي