كارشناسي ناپيوسته

 

رديف

كارشناسي نا پيوسته

۱

علمی کاربردی حسابداري

۲

مديريت بازرگاني

۳

مهندسي کشاورزی-  علوم و صنايع غذايي

۴

آموزش و پرورش ابتدايي

۵

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

۶

تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

۷

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

۸

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

۹

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

۱۰

مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

۱۱

مهندسي اجرایی عمران

۱۲

آموزش زبان انگليسي

۱۳

آموزش دینی و عربی

۱۴

محیط زیست

۱۵

مهندسي توليدات دامي

۱۶

مهندسي توليدات گياهي

۱۷

علمی کاربردی توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر

۱۸

علمی – کاربردی بهداشت مواد غذایی با منشا دامی

۱۹

علمي- كاربردي پرورش زنبور عسل

۲۰

مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي

۲۱

مهندسي ماشينهاي كشاورزي

۲۲

مهندسی تولیدات گیاهی – زراعت

۲۳

علمی کاربردی تكثير و پرورش آبزيان