کارشناسی

 

رديف

كارشناسي پيوسته

۱

حقوق

۲

حسابداري

۳

مديريت بازرگاني

۴

مهندسي عمران

۵

مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

۶

روانشناسي

۷

علوم ورزشی – علوم زیستی ورزش

۸

مهندسي معماري

۹

مهندسي مكانيك

۱۰

علوم و مهندسی صنايع غذايي

۱۱

مهندسی برق

۱۲

علوم قضايي

۱۳

علوم سياسي

۱۴

علوم اجتماعي – پژوهشگري علوم اجتماعی

۱۵

الهيات و معارف اسلامي- فقه ومباني حقوق اسلامي

۱۶

علوم تربيتي – مديريت و برنامه ريزي آموزشی

۱۷

 مهندسي شيمي

۱۸

مهندسي مکانیزاسیون كشاورزي

۱۹

روابط سياسي (روابط ديپلماتيك)

۲۰

زبان و ادبيات فارسي

۲۱

دبيري الهيات و معارف اسلامي

۲۲

تاريخ

۲۳

شيلات

۲۴

زراعت و اصلاح نباتات

۲۵

علوم دامي – دام

۲۶

شیمی – کاربردی

۲۷

مهندسی مکانیک بیوسیستم

۲۸

مطالعات خانواده

۲۹

جغرافيا وبرنامه ريزي شهري

۳۰

مهندسي فضاي سبز

۳۱

گياه پزشكي

۳۲

 

۳۳