معاونت عمرانی

از سال ۱۳۹۳ در سمت معاونت عمران در دانشگاه آزاد اسلامي واحدآزادشهر فعاليت خود را آغاز نمودند.

دکتر جواد نصیری
مدرك تحصيلي :
سمت : معاون عمراني
تلفنهاي تماس با حوزه عمران : ۰۱۷۴۶۷۲۴۰۰۱

حوزه عمران :
يكي از مهم ترين عوامل توسعه در يك كشور تربيت نيروي انساني متخصص است كه اين امر در دانشگاهها و مراكزآموزش عالي صورت مي‏پذيرد گسترش آموزش عالي در ابعاد مختلف ايجاب مي كند كه نسبت به توسعه فضاهاي آموزشي و رفاهي اقدام نمود. بار اين مسئوليت در دانشگاه برعهده حوزه معاونت عمران به شرح ذيل است:
الف ) اهداف
۱- برنامه ريزي به منظور ايجاد فضاهاي لازم شامل ساختمانهاي آموزش اداري و رفاهي و ساير ساختمانهاي مورد نياز با كيفيت مطلوب از لحاظ معماري و سازه و تأسيسات
۲- ايجاد تأسيسات زيربنايي آب و برق و گاز و جاده و محوطه سازي و فضاي سبز
۳- حفظ و نگهداري و بهره برداري بهينه از ساختمانهاي احداث شده
ب ) سياستها
۱- احداث بنا با حداقل قيمت و حداكثر سرعت به همراه كيفيت مطلوب
۲- سرمايه گذاري از محل يك سوم درآمد به همراه تسهيلات بانكي
۳- افزايش ضريب ايمني و آسايش در بهره برداري ساختمانهاي جديد
۴- توجه بيشتر به امر زيباسازي و مبلمان در ساختمانها و محوطه هاي دانشگاه
شرح وظايف
۱- تهيه نقشه هاي ساختمان جهت انجام تشريفات مناقصه
۱- فراهم نمودن مقدمات اجراي پروژه هاي ساختماني
۲- اخذ نظر كميسيون معاملات واحد و سازمان مركزي بر اساس مقررات مربوطه
۳- تنظيم قراردادها با پيمانكاران طبق مقررات سازمان مركزي
۴- نظارت بر اجراي پروژه ها و طرح و بررسي مقادير صورت وضعيت هاي ارائه شده از طرف پيمانكاران
۵- برنامه ريزي و اجرا در بخش تعمير و نگهداري ساختمانها و تأسيسات موجود
۶- تهيه و ارائه گزارشات پيشرفت عمراني واحد به سازمان مركزي و آمارهاي مربوطه