روسای قبلی

آقای رضا سمیع عادل                          از سال      ۶۸        الی         ۷۰
آقای سید محمد فردین جلالی               از سال       ۷۰       الی         ۷۹
آقای عبداله مظفری                             از سال      ۷۹        الی         ۸۱
آقای دکتر آرین ساطعی                        از سال      ۸۱        الی         ۸۵
آقای دکتر علی اصغر بیانی                    از سال      ۸۵        الی         ۹۰
آقای دکتر داود ثمری                            از سال      ۹۰        الی         ۹۱
آقای دکتر کاظم شریعت نیا                   از سال      ۹۱        الی         ۹۵
آقای دکتر سید مهدی حسینی              از سال      ۹۵        الی         ۹۷