شماره تلفن و آدرس واحدها

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 668   موضوع : روابط عمومی  

شماره تلفن و آدرس واحدها

 

نام

 

منطقه

 

آدرس، شماره تلفن، کد شهرستان و سایت اینترنتی واحد دانشگاهی

 

آبادان ۶ بلوار آیت¬اله طالقانی، کدپستی: ۳۶۵۳۱/۶۳۱۷۸ صندوق پستی: ۶۶۶
دورنگار: ۴۴۶۰۱۱۱ تلفن: ۱۵-۴۴۶۰۱۱۳ (۰۶۳۱)
info@iauabadan.ir www.iauabadan.ac.ir
آباده ۱ فارس، آباده، بلوار شهید چمران، خ دانشگاه. کدپستی: ۵۵۹۵۵-۷۳۹۱۹
دورنگار: ۳۳۳۱۰۷۷ تلفن: ۴-۳۳۳۱۰۷۱ (۰۷۵۱)
info@iauabadeh.ac.ir www.iauabadeh.ac.ir
آباده طشک ۱ استان فارس، آباده طشک، خ امام خمینی (ره)، کدپستی: ۷۴۹۳۱۳۸۶۴۴
دورنگار: ۵۷۲۴۱۸۴ تلفن: ۵۷۲۳۶۴۹ (۰۷۳۲)
آبدانان ۱۱ ایلام، آبدانان، انتهای شهرک شهید باقر صدر، جنب ساختمان مخابرات.
کدپستی: ۷۶۱۱۹-۶۹۷۱۸ دورنگار: ۶۲۲۷۷۰۰ تلفن: ۲-۶۲۲۷۷۰۱ و ۶۲۲۷۷۳۰ (۰۸۴۲)
Abdanan.azad@gmail.com www.217/219/205/98
ابرکوه ۷ استان یزد، شهرستان ابرکوه، بلوار امام علی (ع)، کدپستی: ۸۹۳۱۷۳۸۱۱۱
صندوق پستی: ۳۱۳ نمابر ۶۸۲۶۴۲۵ تلفن: ۱۳-۶۸۲۶۴۱۲ و ۶۸۲۶۰۰۰ (۰۳۵۲)
info@abarkouhiau.ac.ir www.abarkouhiau.ac.ir
ابهر ۲ کیلومتر ۴ جاده ترانزیت ابهر، خرمدره. کدپستی: ۳۴۳۶۷-۴۵۶۱۹
دورنگار: ۵۲۲۶۹۸۸ تلفن: ۵۲۷۲۶۰۳ و ۵۲۲۶۰۸۰ (۰۲۴۲)
info@iau-abhar.ac.ir www.iau-abhar.ac.ir
آذرشهر ۱۳ استان آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر، خ امام خمینی (ره)، جنب بیمارستان شهید مدنی. کدپستی: ۵۳۱۱۹-۵۳۷۱۹ صندوق پستی: ۱۵۳-۵۳۷۱۷
دورنگار: ۴۲۲۳۵۲۵ تلفن: ۳-۴۲۳۷۳۷۰ (۰۴۱۲)
iau_azarshahr@yahoo.com www.iauazar.ac.ir
اراک ۵ میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام خمینی (ره)، شهرک دانشگاهی امیر کبیر.
صندوق پستی: ۵۶۷/۳۸۱۳۵ تلفن: ۹-۴۱۳۲۴۵۱ (۰۸۶۱)
info@iau-arak.ac.ir www.iau-arak.ac.ir
اردبیل ۲ میدان بسیج، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: ۳۱۵۶۷-۵۶۱۵۷
تلفن: ۷۷۱۸۹۰۷ و ۲۲-۷۷۲۸۰۸۰ و ۲۹-۷۷۲۸۰۲۴ و ۲۴-۷۷۲۹۸۲۰ (۰۴۵۱)
info@ iauardabil.ac.ir www. iauardabil.ac.ir
اردستان ۴ میدان انقلاب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه. صندوق پستی: ۱۱۷/۸۳۸۱۵
دورنگار: ۵۲۴۲۰۴۷ تلفن: ۸-۵۲۴۲۰۴۶ (۰۳۶۲)
info@iauard.ac.ir www.iauard.ac.ir
اردکان ۷ کیلومتر ۵ جاده تهران. صندوق پستی: ۸۹۵۱۵۱۷۶ تلفن: ۵۰-۷۲۷۳۸۴۵ (۰۳۵۲)
Iau_ardakan@yahoo.com www.iauardakan.ac.ir
اردل ۴ بلوار شهدا – چهارراه مخابرات کدپستی: ۱۳۴ دورنگار: ۶۲۲۴۰۴۰ تلفن: ۶۲۲۴۰۴۱
markazeardal@gmail.com markazeardal@yahoo.com
ارسنجان ۱ فارس، ارسنجان. صندوق پستی: ۱۶۸-۷۳۷۶۱
دورنگار: ۳-۷۶۲۲۴۸۲ تلفن: ۱۲-۷۶۲۳۹۰۸ (۰۷۲۹)
Info@Iaua.ac.ir www.Iaua.ac.ir
ارومیه ۲ خ شهید دکتر بهشتی، مرکز آموزشی عالی شماره ۱ کدپستی: ۴۴۸۶۷-۵۷۱۵۹
دورنگار: ۳۴۶۰۹۸۰ تلفن: ۶-۳۴۴۰۰۹۴ (۰۴۴۱)
info@iaurmia.ac.ir www.iaurmia.ac.ir
آزادشهر ۱۰ گلستان، آزادشهر، خ شهید رجایی، کدپستی: ۸۹۹۸۵-۴۹۶۱۷ صندوق پستی: ۳۰
دورنگار: ۳۵۷۲۴۰۰۳ تلفن: ۶-۳۵۷۲۲۲۲۳ (۰۱۷)
info@iauaz.ac.ir www.iauaz.ac.ir
آستارا ۳ جاده کمربندی آستارا ـ رشت، روبروی پل هوایی. کدپستی: ۸۳۱۵۹-۴۳۹۱۹
تلفن: ۵۲۵۲۳۰۰ و ۵۲۵۲۲۲۰ info@iau-astara.ac.ir www.iau.astara.ac.ir
آستانه ۵ خیابان امام حسین (ع). صندوق پستی: ۱۱۵-۳۸۷۱۵ تلفن: ۴۴۳۴۸۱۶ (۰۸۶۲)
استهبان ۱ فارس، استهبان، بلوار امام رضا (ع). کدپستی: ۶۴۷۴۷-۷۴۵۱۸
دورنگار: ۴۲۲۲۱۲۹ تلفن: ۵-۴۲۲۵۰۰۱ و ۱۳-۴۲۴۰۰۱۱ و ۴۲۴۰۰۹ (۰۷۳۲)
info@iauestahban.ac.ir www.iauestahban.ac.ir
اسدآباد ۵ خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: ۳۸۸۵۸-۶۵۴۱۸
دورنگار: ۳۳۳۶۰۰۳ تلفن: ۲-۳۳۳۶۰۰۱ (۰۸۱۲)
Iau.asadabad@yahoo.com www.iauas.ac.ir
اسفراین ۹ خیابان امام رضا (ع). تلفن: ۷۲۳۲۲۱۴ و ۷۲۲۴۹۹۵ و ۷۲۲۱۹۹۵ (۰۵۸۵)
azadesfarayen@yahoo.com www.iauesfa.ac.ir
اسکو ۱۳ خ فرمانداری، میدان شهید فهمیده. کدپستی: ۳۴۶۱۵-۵۳۵۱۸
صندوق پستی: ۱۱۶۱-۵۳۵۱۸ دورنگار: ۳۲۲۱۱۰۰ تلفن: ۳۲۲۱۲۱۲ (۰۴۱۲)
Pr.iau.osku@gmail.com www.iauosku.ac.ir
اسلام آباد غرب ۱۱ انتهای بلوار راه کربلا کدپستی: ۸۳۱۴۶-۶۷۶۱۷ دورنگار: ۵۲۴۴۰۴۴ تلفن: ۳-۵۲۴۴۰۴۱(۰۸۳۲)
inf@iau-ea.ac.ir www.iau-ea.ac.ir
اسلامشهر ۸ میدان نماز، خ صیاد شیرازی. کدپستی: ۳۳۱۴۷۶۷۶۵۳ تلفن: ۷-۲۳۵۸۱۰۵ (۰۲۲۸)
info@iiau.ac.ir www.iiauac.ir
آشتیان ۵ استان مرکزی، شهرستان آشتیان، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: ۱۳۳۴۷-۳۹۶۱۸
دورنگار: ۷۲۲۲۶۲۷ تلفن: ۷۲۲۲۸۸۰ (۰۸۶۲) www.aiau.ac.ir
اشکذر ۷ کیلومتر ۵ جاده یزد ـ تهران، کدپستی: ۸۹۴۱۶۱۳۶۹۵ صندوق پستی: ۱۳۸-۸۹۴۱۵
دورنگار: ۳۶۲۵۹۵۲ تلفن: ۳۶۲۵۹۵۱ (۰۳۵۲)
info@iauashkezar.ac.ir www.iauashkezar.ac.ir
اصلاندور ۲ شهرستان پارس آباد، اصلاندوز، کمپ سازمان آب. کدپستی: ۳۸۵۵۷-۵۶۹۸۱
دورنگار: ۷۸۲۳۶۲۴ تلفن: ۷۸۷۳۶۱۴ (۰۴۵۲)
اقلید ۱ بلوار پاسداران. کدپستی: ۸۵۹۳۹-۷۳۸۱۸
دورنگار: ۴۲۵۲۱۸۱ و ۴۲۵۲۲۱۲ تلفن: ۴۲۵۲۶۰۰ (۰۷۵۲)
Info@iaueghlid.ac.ir www.iaueghlid.ac.ir
امیدیه ۶ بلوار دانشگاه، کدپستی: ۹۳۷۱۹-۶۳۷۳۱ صندوق پستی: ۱۶۴ دورنگار: ۳۲۲۲۵۳۳
تلفن: ۵-۳۲۲۳۴۳۴ (۰۶۵۲) riasat@iauo.ac.ir www.iauo.ac.ir
انار ۷ کرمان، شهرستان انار، بلوار خلیج فارس. کدپستی: ۷۷۴۱۹۴۳۶۱۵ تلفن: ۵-۳۲۲۰۰۳۳ (۰۳۹۲)
Vahed-anar@yahoo.com www.anariau.ac.ir
اندیمشک ۶ جاده انقلاب، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو. کدپستی: ۴۴۹ دورنگار: ۴۰۷۹۲ تلفن: ۳-۴۰۸۲۱
www.iauandimeshk.ac.ir
انگوت ۲ شهرستان گرمی، شهر انگوت، میدان امام (ره)، جنب بخشداری. کدپستی: ۱۳۳۸۳-۵۶۵۸۱
Info@iauangut.ac.ir www.iauangut.ac.ir
الیگودرز ۵ جاده کمربندی، میدان دانشجو. صندوق پستی: ۱۵۹ دورنگار: ۲۲۳۴۶۳۱ تلفن: ۴-۲۲۳۴۷۳۱ (۰۶۶۴)
Iau-aligudarz@yahoo.com www.iau-aligudarz.ac.ir
اهر ۱۳ کیلومتر ۲ جاده اهر ـ تبریز. دورنگار: ۲۲۲۷۸۷۲ تلفن: ۲۲۲۸۲۱۱ و ۲۲۳۲۱۶۳ (۰۴۲۶)
info@iau-ahar.ac.ir www.iau-ahar.ac.ir
اهرم ۱۶ بوشهر، تنگستان، اهرم، خیابان ساحلی. کدپستی: ۳۳۶۶۵-۷۵۵۱۶
دورنگار: ۵۲۲۵۰۳۹ تلفن: ۲۰۰۸-۵۲۲۶۰۰۸ (۰۷۷۲)
Ir.ac.info@iauahram www.ir.ac.iauahram
اهواز ۶ بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگشهر. کدپستی: ۶۸۸۷۵-۶۱۳۴۹ صندوق پستی: ۱۹۱۵
دورنگار: ۳۳۲۹۲۰۰ تلفن: ۴-۳۳۴۸۴۲۰ (۰۶۱۱) www.iauahvaz.ac.ir
آیت¬اله آملی ۳ جاده قدیم آمل به بابل، فرعی دانشگاه. کدپستی: ۴۳۳۵۸-۴۶۱۵۱ صندوق پستی: ۶۷۸
دورنگار: ۲۵۵۲۷۸۲ تلفن: ۳-۲۵۵۲۱۵۰ (۰ ۱۲۱)
info@iauamol.ac.ir www.iauamol.ac.ir
ایذه ۶ میدان دانشجو، بلوار زاگرس. صندوق پستی: ۱۹۵/۶۳۹۱۵
دورنگار: ۵۲۳۱۰۶۸ تلفن: ۵۲۲۲۰۴۰ و ۵۲۲۴۰۴۰ (۰۶۹۲)
info@IzehIAU.net www.izehiau.ir
ایرانشهر ۱۴ سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر، بلوار بلوچ. کدپستی: ۹۹۱۴۷۷۳۶۷۷
دورنگار: ۲۲۲۴۸۱۲ تلفن: ۲۲۲۲۷۳۰ و ۲۲۲۲۷۲۹ (۰۵۴۷)
www.iauiranshahr.ac.ir
ایلام ۱۱ انتهای بلوار دانشجو، صندوق پستی: ۴۴۷ دورنگار: ۲۲۲۷۵۳۱ تلفن: ۸-۲۲۲۷۵۲۶ (۰۸۴۱)
ilam-iau@yahoo.com www.ilam-iau.ac.ir
ایلخچی ۱۳ خیابان امام خمینی (ره). کدپستی: ۱۱۴۸-۵۳۵۸۱
دورنگار: ۲۲۲۶۰۶۲ تلفن: ۹-۲۲۲۶۰۶۰ (۰۴۱۲)
Iau-elkh@yahoo.com
ایوان غرب ۱۱ کیلومتر ۲ جاده ایلام. دورنگار: ۳۲۳۸۱۱۷ تلفن: ۱۸-۳۲۳۸۱۱۶ (۰۸۴۲)
AzadEivan@gmail.com www2.iau11.ir/ivan
بابل ۳ کیلومتر ۳ جاده بابل به قائمشهر. کدپستی: ۳۷۳۸۱-۴۷۴۷۱ صندوق پستی: ۷۵۵
دورنگار: ۲۲۶۷۵۵۵ تلفن: ۴-۲۲۶۷۶۸۰ (۰۱۱۱)
info@baboliau.ac.ir www.baboliau.ac.ir
بادرود ۴ میدان غدیر، بلوار دانشگاه. کدپستی: ۱۳۶/۸۷۶۶۵ دورنگار: ۴۳۴۷۰۰۱
تلفن: ۳-۴۳۴۷۰۰۲ (۰۳۶۲) badrood_iau_ac www.badroudiau.ac.ir
باغملک ۶ کیلومتر ۲ جاده ابوالعباس. صندوق پستی: ۱۳۵ دورنگار: ۴۲۲۰۰۴۳ تلفن: ۴۲۲۰۰۴۴
Baghmalek.iau@gmail.com www.iaubaghmalek.ac.ir
بافت ۷ انتهای بلوار دانشگاه، صندوق پستی: ۱۷۵-۷۸۵۱۵
دورنگار: ۴۲۲۰۰۲۳ تلفن: ۴۲۲۲۰۵۸ و ۴۲۲۲۰۲۸ (۰۳۴۷)
info@iaubaft.ac.ir www.iaubaft.ac.ir
بافق ۷ میدان دانشجو، بلوار آهن. صندوق پستی: ۳۴۴-۸۹۷۱۵
دورنگار: ۴۲۲۰۱۰۷ و ۵-۴۲۲۰۱۰۴ تلفن: ۴۲۲۴۴۳۵ و ۴۲۲۴۲۳۰ (۰۳۵۲)
info@bafgh-iau.ac.ir www.prbafgh.ir
بجنورد ۹ امتداد خ ۱۷ شهریور جنوبی، خ دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: ۹۴۱۷۶۹۴۶۸۶
دورنگار: ۲۲۹۶۹۷۷ تلفن: ۹۴-۲۲۹۶۹۸۲ (۰۵۸۴)
vahed@Bojnourdiau.ac.ir www.bojnourdiau.ac.ir
بردسکن ۹ خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، کیلومتر دوم جاده بردسکن ـ کاشمر.
کدپستی: ۹۶۸۱۹۱۳۱۱۸ دورنگار: ۷۲۲۶۲۰۱ تلفن: ۷۲۲۶۲۰۰ (۰۵۳۲)
Mojtaba.kz@gmail.com www.iaubc.ac.ir
بردسیر ۷ استان کرمان، شهرستان بردسیر، بلوار دانشجو. کدپستی: ۷۸۴۱۶۶۹۶۳۱
دورنگار: ۵۲۲۱۰۰۲ تلفن: ۳-۵۲۲۸۲۷۰ و ۵۲۲۱۹۵۸ و ۵۲۲۱۹۰۰ (۰۳۴۲)
info@bardsiriau.ac.ir www.bardsiriau.ac.ir
بروجرد ۵ میدان نواب، خیابان یادگار امام. کدپستی: ۶۹۱۵۲۳۱۱۱ صندوق پستی: ۵۱۸
دورنگار: ۴۴۵۳۰۱۳ تلفن: ۵-۴۴۵۳۰۰۰ (۰۶۶۳)
Iau-azad@yahoo.com www.iaub.ac.ir
بروجن ۴ چهار محال و بختیاری، بروجن، کیلومتر ۲ جاده مبارکه، روبروی شهرک صنعتی
صندوق پستی: ۱۴۱/۸۸۷۱۵ دورنگار: ۴۲۲۹۲۲۰ تلفن: ۴۲۲۳۸۱۲ (۰۳۸۲)
info@iauboroujen.ac.ir www.iauboroujen.ac.ir
بستان آباد ۱۳ انتهای خیابان آزادی، جنب شهرک فرهنگیان. کدپستی: ۵۴۹۱۸۷۴۴۵۱
دورنگار: ۴۱۲۳۶۰۰ و ۴۱۲۰۸۰۲ تلفن: ۴۱۲۳۶۶۶ و ۴۱۲۰۸۰۱ (۰۴۳۲)
info@iaubos.ac.ir www.iaubos.ac.ir
بم ۷ بلوار دانشگاه آزاد اسلامی. صندوق پستی: ۱۸۴-۷۶۶۱۵
دورنگار: ۲۵۱۰۶۳۲ تلفن: ۳-۲۵۱۱۸۵۰ (۰۳۴۴)
info@iaubam.ac.ir www.iaubam.ac.ir
بناب ۱۳ میدان امام علی (ع). کدپستی: ۸۵۱۶۹-۵۵۵۱۷ صندوق پستی: ۱۳۴/۵۵۵۱۸
دورنگار: ۷۲۳۰۳۹۳ تلفن: ۵-۷۲۳۸۸۹۳ (۰۴۱۲)
Daftar.riasat@bonabiau.ac.ir www.Bonabiau.ac.ir
بندر انزلی ۳ غازیان، خیابان آیت¬الله پیشوایی، جنب بازار گیلار، ساختمان مرکزی.
کدپستی: ۸۸۶۹۳-۴۳۱۶۹ دورنگار: ۳۲۴۲۰۸۵ تلفن: ۴-۳۲۴۲۰۹۳ (۰۱۸۱)
anzalliiau@gmail.com www.Bandaranzaliiau.ac.ir
بندر جاسک ۱۵ هرمزگان، بندر جاسک، بلوار امام خمینی(ره). صندوق پستی: ۱۱۸-۷۹۷۹۵
دورنگار: ۵۲۲۰۱۱۰ تلفن: ۸-۵۳۱۴۹۵۶ (۰۷۶۶)
info@jaskiau.ir www.amuzesh.jaskiau.ir
بندر عباس ۱۵ چهار راه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پردیس. کدپستی: ۷۹۱۵۸۹۳۱۴۴
صندوق پستی: ۱۳۱۱/۷۹۱۵۸ دورنگار: ۶۶۶۵۵۱۰ و ۶۶۷۰۲۴۸ تلفن: ۴-۶۶۶۵۵۰۰ (۰۷۶۱)
info@iauba.ac.or www.iauba.ac.ir
بندر کنگان ۱۶ بوشهر، شهرستان کنگان، خ دولت، کدپستی: ۷۵۵۷۱۴۶۸۴۵ تلفن: ۱۲-۷۲۲۸۳۱۰ (۰۷۷۲)
Azad.kangan1386@gmail.com www.kangan.ac.ir
بندر گز ۱۰ خیابان شهید اسدی عرب، کوچه شهید عبدالرحمان کردی، صندوق پستی: ۱۱۹-۴۸۷۱۵
دورنگار: ۳۷۲۵۰۷۰ تلفن: ۳۷۲۲۷۸۰ (۰۱۷۳)
Azad-bdg@yahoo.cvom www.bandargaz.iau.ir
بندر گناوه ۱۶ چهار راه معلم، خیابان دانشگاه، روبروی شهر شادی. کدپستی: ۱۳۴۱۱-۷۵۳۱۹
دورنگار: ۳۲۴۸۴۵۰ تلفن: ۴۰۰-۳۲۴۸۳۹۹ (۰۷۷۲)
Azaduni93@yahoo.com www.iaugenaveh.ac.ir
بندر لنگه ۱۵ بلوار معلم، جنب راهنمایی رانندگی. کدپستی: ۹۴۵۶۵-۷۹۷۱۷
دورنگار: ۲۲۲۵۱۵۰ تلفن: ۲۲۲۵۱۵۱ (۰۷۶۲)
iaubl@iaublac.ir www.iaubl.ac.ir
بهاباد ۷ یزد، بهاباد، خیابان امام خمینی، خیابان فرعی شهدای جلیلی. کدپستی: ۳۴۷۸۷-۸۹۷۶۱
دورنگار: ۴۷۲۲۳۳ تلفن: ۱۰۰۱-۴۷۲۱۰۰۰ (۰۳۵۲)
azad_bahabad@yahoo.com www.bahabadiau.ac.ir
بهار ۵ همدان، شهرستان بهار، پایین¬تر از میدان آزادگان. کدپستی: ۴۴۳۷۸-۶۵۳۱۹
دورنگار: ۴۲۲۷۱۹۹ تلفن: ۲-۴۲۲۹۵۷۱ (۰۸۱۲)
iaubahar@yahoo.com www.iaubah.ac.ir
بهبهان ۶ کمربندی شهید کرم نسب، خیابان دانشگاه. کدپستی: ۱۳۱۹۸-۶۳۶۱۷
دورنگار: ۴۲۲۰۱۰۹ تلفن: ۷-۴۲۲۰۱۰۵ (۰۶۷۱)
Baebahan.unit@gmail.com www.behbahaniau.ac.ir
بهرمان ۷ رفسنجان، بهرمان، بلوار حضرت امام (ره).
دورنگار: ۳۷۲۱۷۰۱ تلفن: ۳۷۲۱۷۰۲ و ۳۷۲۱۷۰۵ و ۳۷۲۹۱۸۵ (۰۳۹۲)
بهشهر ۳ خیابان امام خمینی (ره)، راه بند. کدپستی: ۷۸۸۵۸-۴۸۵۱۸
دورنگار: ۵۲۴۰۰۰۲ تلفن: ۵۲۵۱۲۲۲ و ۵۲۴۰۰۰۳
info@iaubs.ac.ir www.iaubs.ac.ir
بوشهر ۱۶ عالی شهر. کدپستی: ۷۵۱۹۶۱۹۵۵
دورنگار: ۵۶۸۲۳۰۵ تلفن: ۹-۵۶۸۲۳۰۸ و ۵۶۸۳۷۰۰ (۰۷۷۱)
info@boushehr.ac.ir www.iauboushehr.ac.ir
بوکان ۲ بلوار استاد مه ژار. کدپستی: ۳۳۹۸۶-۷۳۵۶۷۱۶ دورنگار: ۶۳۵۱۴۱ تلفن: ۶۳۳۵۱۴۰ (۰۲۸۲)
Iau-boukan.ac.ir@iau-boukan.ac.ir www.iau.boukan.ac.ir
بومهن ۱۲ بلوار امام خمینی (ره). ایستگاه حاج منصور. صندوق پستی: ۱۵۷/۱۶۵۵۵
دورنگار: ۷۶۲۳۵۵۳۳ تلفن: ۷۶۲۳۵۶۵۶ و ۷۶۲۳۵۵۱۱ (۰۲۱)
iau.boomehen@yahoo.com
بویین زهرا ۱۲ کیلومتر ۳ جاده تهران، جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع). کدپستی: ۳۴۵۱۶۸۶۷۹۹
دورنگار: ۴۲۲۵۳۱۶ تلفن: ۱۴-۴۲۲۶۱۱۲ (۰۲۸۲)
info@buiniau.ac.ir www.buiniau.ac.ir
بیجار ۱۱ استان کردستان، بیجار، میدان محمودآباد. صندوق پستی: ۳۵۶-۶۶۵۱۵ تلفن: ۶-۴۲۳۴۴۱۵ (۰۸۷۲)
Azad-bijar@yahoo.com www.iaubijar.ac.ir
بیرجند ۹ خ آیت¬الله غفاری، صندوق پستی: ۳۳ دورنگار: ۴۳۴۲۱۷۱ تلفن: ۵-۴۳۴۲۲۶۰ و ۵-۴۳۴۲۰۰۱ (۰۵۶۱)
Info@IAU-Birjand.ac.ir www.iaubir.ac.ir
بیضا فارس ۱ فارس، بیضا. کدپستی: ص پ ۶۱۱۰۲-۷۳۶۳۱ دورنگار: ۷۶۲۳۲۵۶ تلفن: ۶۰-۷۶۲۳۲۵۷ (۰۷۱۲)
info@biau.ac.ir www.biau.ac.ir
بیله سوار ۲ میدان مرزداران. کدپستی: ۳۳۹۸۶-۵۶۷۱۹ دورنگار: ۸۲۲۷۸۱۴ تلفن: ۶-۸۲۲۷۸۱۵ (۰۴۵۲)
iaubsm@yahoo.com www.iaubsm.ac.ir
بین الملل خلیج فارس ۶ خرمشهر، کوی آریا، خیابان شهید کریم پور. دورنگار: ۴۲۳۵۷۷۵ تلفن: ۷-۴۲۳۷۲۵۵ (۰۶۳۲)
www.pgiec.iau.ac.ir www.pgiec.iau.ir
بین¬المللی جلفا ۱۳ آذربایجان شرقی، جلفا، منطقه آزاد ارس، انتهای خ همام، پایین تر از اداره گمرک جلفا.
کدپستی: ۳۷۳۳۱-۵۴۴۱۷ دورنگار: ۳۰۲۵۲۵۲ تلفن: ۳۰۲۲۳۹۷ و ۳۰۲۵۵۸۸ (۰۴۹۲)
info@iauj.ac.ir www.iauj.ac.ir
بین¬المللی کیش ۱۵ خیابان سنایی، ساختمان کیش ایر، طبقه اول، واحد ۵۰۶٫
info@Iaukish.ir www.Iaukish.ir
پارس آباد مغان ۲ خ جهاد کشاورزی، فلکه دانشگاه. کدپستی: ۵۳۳۵۶/۵۶۹۱۸
دورنگار: ۷۲۲۹۱۱۰ تلفن: ۳۳-۷۲۲۰۰۳۱
info@iaupmogan.ac.ir www.iaupmogan.ac.ir
پارسیان ۱۵ خیابان امام خمینی (ره)، میدان جمهوری اسلامی.
دورنگار: ۴۶۲۵۶۰۲ تلفن: ۲-۴۶۲۵۶۰۱ (۰۷۶۴)
AZADUN-pars@yahoo.com www.parsianiau.ac.ir
پردیس ۱۲ کیلومتر ۲۵ جاده آبعلی، روبروی سایت ماهواره-ای فاز ۴٫ کدپستی: ۱۶۵۸۱۷۴۵۸۳
صندوق پستی: ۱۳۵/۱۶۵۵۵ دورنگار: ۷۶۲۸۱۲۱۳ تلفن: ۱۱-۷۶۲۸۱۰۱۰ (۰۲۱)
info@Pardisiau.ac.ir www.Pardisiau.ac.ir
پرند ۸ آزاد راه تهران ـ ساوه، شهر جدید پرند کدپستی: ۳۷۶۱۳۹۶۳۶۱ دورنگار: ۴۷۲۳۲۵۴ تلفن: ۲-۴۷۲۰۰۶۱ (۰۲۲۹)
info@piau.ac.ir www.piau.ac.ir
پیرانشهر ۲ آذربایجان غربی، پیرانشهر، ابتدای مولوی غربی. دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیرانشهر.
کدپستی: ۳۶۱۶۳-۵۷۸۱۶ دورنگار: ۴۲۳۲۴۱۲ تلفن: ۴۲۳۲۴۱۱ (۰۴۴۴)
Contact@piranshahr-iua.ac.ir www.piranshahr-iau.ac.ir
تاکستان ۱۲ کیلومتر ۵ جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ. کدپستی: ۴۹۴۷۹-۳۴۸۱۹
دورنگار: ۵۲۲۶۰۱۴ تلفن: ۵۲۲۶۰۴۵ و ۴-۵۲۷۰۱۳۰ (۰۲۸۲)
info@tiau.ac.ir www.tiau.ac.ir
تالش ۳ روبروی ایستگاه رشت، جنب مدرسه فتح طولارود. کدپستی: ۹۵۹۸۵-۴۳۷۱۷
دورنگار: ۴۲۴۰۰۵۹ تلفن: ۸-۴۲۴۰۰۵۶ (۰۱۸۲)
iautalesh@yahoo.com www.iautalesh.ac.ir
تایباد ۹ کیلومتر ۲ جاده مشهد. کدپستی: ۹۴۶۷۶-۹۵۹۱۸ دورنگار: ۴۲۲۱۰۰۲ تلفن: ۳-۴۲۳۳۵۴۰ (۰۵۲۹)
Iaut88@gmail.com www.Taybad.ac.ir
تبریز ۱۳ ضلع شرقی اتوبان پاسداران. کدپستی: ۵۱۵۷۹۴۴۵۳۳
دورنگار: ۳۳۱۷۱۴۶ تلفن: ۵-۳۳۱۸۶۸۱ (۰۴۱۱)
http://mail.iaut.ac.ir:3000 www.iaut.ac.ir
تربت جام ۹ خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر ۶ جاده مشهد. کدپستی: ۹/۹۵۷۱۹
دورنگار: ۲۲۱۰۰۸۰ تلفن: ۲۲۱۰۲۲۲ (۰۵۲۸) www.iautj.ac.ir
تربت حیدریه ۹ کیلومتر ۷ جاده تربت، مشهد. صندوق پستی: ۱۴۰
دورنگار: ۲۲۹۴۹۵۲ تلفن: ۶۱-۲۲۹۴۹۵۴ (۰۵۳۱)
info@iautorbat.ac.ir www.iautorbat.com
ترکمانچای ۱۳ خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: ۱۶۷۶۱-۵۳۳۵۱
دورنگار: ۳۲۲۲۰۶۰ تلفن: ۱-۳۲۲۲۰۶۰ (۰۴۲۴)
تفت ۷ خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسلامی. صندوق پستی: ۱۵۵-۸۹۹۱۵
دورنگار: ۶۲۲۸۰۹۰ و ۶۲۲۳۲۴۱ تلفن: ۶۲۲۸۰۰۰ و ۶۲۲۵۹۰۱ (۰۳۵۲)
تفرش ۵ میدان معلم، جاده معین آباد. صندوق پستی: ۱۶۴/۳۹۵۱۵
دورنگار: ۶۲۲۶۷۰۰ تلفن: ۹-۶۲۲۴۱۳۶ (۰۸۶۲) WWW.IAUTB.ac.ir
تکاب ۲ خیابان امام (ره) – خیابان نماز کدپستی: ۵۹۹۱۸۷۸۴۴۳ تلفن: ۵۲۳۴۴۴۲ (۰۴۸۲)
takab@ict.iau.ir unvtakab@yahoo.com
تنکابن ۳ کیلومتر ۳ جاده چالوس، صندوق پستی: ۵۸۶/۴۶۸۱۵
دورنگار: ۴۲۷۴۴۰۹ تلفن: ۹-۴۲۷۱۱۰۵ (۰۱۹۲)
info@Tonekaboniau.ac.ir www.tonekaboniau.ac.ir
تهران الکترونیکی ۸ میدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیراز جنوبی، کوچه سرو، شماره ۷٫
کدپستی: ۱۴۳۵۸۸۴۳۸۱ دورنگار: ۲۲۲۶۲۰۴۵ تلفن: ۴-۲۲۹۲۴۴۰۱ (۰۲۱)
info@iauec.com www.iauec.ac.ir
تهران پزشکی ۸ خیابان دکتر شریعتی، زرگنده. کدپستی: ۱۹۱۶۸۹۳۸۱۳ تلفن: ۷-۲۲۰۰۶۶۶ (۰۲۱)
Iautmu@iautmu.ac.cir www.iautmu.ac.ir
تهران جنوب ۸ خ کریمخان زند، خ ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، شماره ۲۰۹٫
صندوق پستی: ۴۴۳۵/۱۱۳۶۵ دورنگار: ۸۸۸۳۰۸۳۱ تلفن: ۳۰-۸۸۸۳۰۸۲۶ (۰۲۱)
webmaster@azad.ac.ir www.azad.ac.ir
تهران دندانپزشکی ۸ پاسداران، نیستان ۱۰، پلاک ۴٫ کدپستی: ۱۹۴۶۸۵۳۳۱۴ تلفن: ۳-۲۲۵۶۴۵۷۱ (۰۲۱)
info@dentaliau.ir www.dentaliau.ir
تهران شرق
تهران شرق(قیام دشت) ۸ جاده خاوران، شهرک قیام دشت، انتهای خیابان شهید باهنر. کدپستی: ۱۸۶۶۱۱۳۱۱۸
صندوق پستی: ۱۶۳/۳۳۹۵۵ دورنگار: ۳۳۵۸۴۰۱۱ تلفن: ۹-۳۳۵۹۴۹۵۰ (۰۲۱) www.qdiau.ac.ir
تهران شمال ۸ پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خ مکران جنوبی، پلاک ۹۳٫ ص پ : ۹۳۶/۱۹۵۸۵
کدپستی: ۱۶۶۷۹۷۴۷۸۳ دورنگار: ۲۲۹۴۹۶۵۰ تلفن: ۲۲۹۷۷۸۵۹ و ۳-۲۲۹۷۷۸۶۲ (۰۲۱)
Ravabet-omomi@iau-tnb.ac.ir www.iau-tnb.ac.ir
تهران علوم تحقیقات ۸ میدان پونک، انتهای اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک. کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵
صندوق پستی: ۷۷۵/۱۴۵۱۵ دورنگار: ۴۴۸۶۷۱۴۱ و ۸۲-۴۴۸۶۵۱۷۹ تلفن: ۳-۴۴۸۶۵۱۰۰ (۰۲۱)
dabir@srbiau.ac.ir www.srbiau.ac.ir
تهران علوم دارویی ۸ تهران، خیابان دکتر شریعتی، قلهک، اول خیابان یخچال، صندوق پستی: ۶۴۶۶-۱۹۳۹۵
دورنگار: ۲۲۶۰۲۰۵۹ تلفن: ۵-۲۲۶۴۰۰۵۱ (۰۲۱)
publicrelation@iaups.ac.ir www.iaups.ac.ir
تهران غرب
تهران غرب(سما) ۸ بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل همت، انتهای خ شهید آذری، جنب شهرک هما.
کدپستی: ۱۴۶۱۹۸۸۶۳۱ صندوق پستی: ۸۳۵-۱۶۳۱۵
دورنگار: ۴۴۲۲۰۸۵۸ تلفن: ۹-۴۴۲۲۰۶۷۷ و ۷-۴۴۲۲۰۸۵۶ (۰۲۱)
www.wtiau.ac.ir
تهران مرکزی ۸ خ آزادی، خ اسکندری شمالی، خ فرصت شیرازی، پلاک ۱۳۶٫ کدپستی: ۱۴۱۹۹۵۳۴۹۱
دورنگار: ۶۶۴۲۸۹۷۲ تلفن: ۶۶۴۳۶۶۸۴ و ۶۶۴۳۶۶۸۲ (۰۲۱)
publicrelations@iauctb.ac.ir www.iauctb.ac.ir
تویسرکان ۵ بلوار حضرت حیقوق نبی (ع). صندوق پستی: ۱۶۳
دورنگار: ۴۲۲۵۳۵۳ تلفن: ۵-۴۲۲۶۶۳۴ (۰۸۵۲)
Toyserkan-iau@yahoo.com www.toyserkaniau.ac.ir
تیران ۴ تیران، ابتدای بلوار آیت¬اله امامی. تلفکس: ۳۲۲۹۱۵۰ (۰۳۳۲)
Azad.tiran@gmail.com www.iaut.ir
جاسب ۵ دلیجان، جاسب، شهرک واران. کدپستی: ۳۷۹۴۱
دورنگار: ۴۳۲۳۵۱۲ تلفن: ۱۳-۴۳۲۳۵۱۱ (۰۸۶۶)
info@iaujasb.ac.ir www.Iaujasb.ac.ir
جهرم ۱ کدپستی: ۳۵۵/۷۴۱۳۵ دورنگار: ۳۳۳۱۰۱۹ تلفن: ۲-۳۳۳۶۷۰۱ و ۴۴۴۷۰۰۲ (۰۷۹۱)
جویبار ۳ به سمت دریا، منطقه ساحلی چپکرود. صندوق پستی: ۸۶۱۳۱-۴۷۷۶۱
دورنگار: ۳۳۶۳۱۹۰ تلفن: ۶-۳۳۶۳۱۹۱ (۰۱۲۴)
Info@jouybariau.ac.ir www.jouybariau.ac.ir
جیرفت ۷ خیابان دانشجو. دورنگار: ۲۴۱۳۵۳۵ تلفن: ۳-۲۴۱۳۵۳۰ و ۲۴۱۲۹۰۰ و ۲۴۱۲۱۰۰ (۰۳۴۸)
Jiroft azad@gmail.com www.iauji.ac.ir
چابهار ۱۴ منطقه آزاد تجاری و صنعتی، مجتمع تیس، طبقه اول.
دورنگار: ۲۲۲۱۵۲۸ تلفن: ۲۲۲۱۵۴۱ (۰۵۴۵)
Unchabahar184@gmail.com www.chiau.atspace.com
چالدران ۲ خیابان شهید نیکخواه. کدپستی ۵۸۷۱۷۴۳۶۷۱
دورنگار: ۳۶۲۶۵۲۷ تلفن: ۳۶۲۶۵۲۷ (۰۴۶۲) Chalderaniau@yahoo.com
چالوس ۳ خیابان ۱۷ شهریور، روبه¬روی مسجد امام حسین (ع). صندوق پستی: ۳۹۷/۴۶۶۱۵
دورنگار: ۲۲۲۶۶۰۵ تلفن: ۴-۲۲۲۶۶۰۱ (۰۱۹۱)
info@iauc.ac.ir www.iauc.ac.ir
حاجی آباد ۱۵ بلوار دانشگاه، پردیس. کدپستی: ۵۵۷۷۳-۷۹۳۹۱ صندوق پستی: ۱۳۵
دورنگار: ۴۲۲۵۶۶۲ تلفن: ۴۲۲۵۶۶۲ (۰۷۶۳) www.iauha.ac.ir
خارک ۱۶ خیابان شهدا. صندوق پستی: ۱۳۶ دورنگار: ۲۲۲۲۸۴۵ تلفن: ۲۲۲۲۴ و ۲۸۲۲۸۴۷ (۰۷۷۲)
info@iaukharg.ac.ir www.iaukharg.ac.ir
خاروانا ۱۳ آذربایجان شرقی، خاروانا، خ امام (ره). کدپستی: ۵۴۴۸۱۱۶۳۶۶
دورنگار: ۳۶۲۲۳۴۵ تلفن: ۳۶۲۲۳۶۵ و ۳۶۲۲۳۴۴ (۰۴۲۷)
خاش ۱۴ خیابان امام خمینی (ره)، جنب میدان معلم. کدپستی: ۹۸۹۱۷۵۴۱۴۵
دورنگار: ۴۲۲۳۸۷۱ تلفن: ۴۲۲۹۳۱۰ و ۴۲۲۳۸۷۰ (۰۵۴۳)
info@iaukhash.ac.ir www.iaukhash.ac.ir
خامنه ۱۳ خ شیخ محمد خیابانی. کدپستی: ۴۵۷۹۵-۵۳۸۴۱
دورنگار: ۲۳۴۴۱۴۵ تلفن: ۲۳۴۲۷۶۱ و ۲۳۴۴۱۴۴ (۰۴۷۲)
khamenehiau@yahoo.com www.khamenehiau.ac.ir
خدابنده ۲ میدان هجرت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده. دورنگار: ۴۲۲۸۰۶۰ تلفن: ۴۲۲۵۷۷۰(۰۲۴۲)
info@khiau.ac.ir www.khiau.ac.ir
خرم آباد ۵ کیلومتر ۵ جاده تهران، مجتمع دانشگاهی آیت-اله کمالوند. صندوق پستی: ۵۳۶/۶۸۱۳۵
دورنگار: ۶۲۰۰۳۹۲ تلفن: ۲۰-۶۲۰۰۰۱۰ (۰۶۶۱)
www.IAUKHO.IR
خرمشهر ۶ کوی معین. کدپستی: ۶۴۱۷۹۴۳۱۱۱ صندوق پستی: ۳۳۳
دورنگار: ۴۲۴۰۰۸۸ تلفن: ۹-۴۲۴۰۰۸۶ (۰۶۳۲)
info@iaukho.ac.ir www.Iaukho.ac.ir
خلخال ۲ خ ولی عصر. کدپستی: ۳۱۳۶۷-۵۶۸۱۷ صندوق پستی: ۱۸۵
دورنگار: ۴۲۵۴۹۰۵ تلفن: ۲۲-۴۲۵۱۲۲۰
Unit214@yahoo.com www.Aukh.ac.ir
خمین ۵ بلوار شهدای دانشجو، بلوار دانشگاه، شهرک دانشگاهی. صندوق پستی: ۱۷۱-۳۸۸۱۵
دورنگار: ۲۳۳۷۸۲۰ تلفن: ۶-۲۳۳۷۸۰۱ (۰۸۶۵)
info@iaukhomein.ac.ir www.iaukhomein.ac.ir
خمینی شهر ۴ منظریه، انتهای بلوار دانشجو. صندوق پستی: ۱۱۹-۸۴۱۷۵
دورنگار: ۳۶۶۰۰۸۸ تلفن: ۱۴-۳۶۶۰۰۱۱ (۰۳۱۱)
info@iaukhsh.ac.ir www.iaukhsh.ac.ir
خنج ۱ آخر بلوار خاتم الانبیاء (ص)، کدپستی: ۶۸۳۹۸-۷۴۴۳۱
دورنگار: ۴۵۲۳۰۳۱ تلفن: ۴۵۲۵۰۲۰ (۰۷۸۲)
خوراسگان ۴ اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه. کدپستی: ۸۱۶۶۱۱۷۶۷۷
دورنگار: ۵۳۵۴۰۶۰ تلفن: ۹-۵۳۵۴۰۰۱ (۰۳۱۱)
info@khuisf.ac.ir www.khuisf.ac.ir
خورموج ۱۶ بلوار دانشجو بعد از پل زیرگذر. صندوق پستی: ۱۶۵-۷۵۴۲۵
دورنگار: ۶۲۴۰۲۸۶ تلفن: ۸-۶۲۴۰۲۸۷ (۰۷۷۲)
iaukh_ravabet@yahoo.com www.iaukh.ac.ir
خوی ۲ آ.غ، خوی، بلوار ولایت فقیه، کیلومتر ۵ جاده خوی ـ سلماس. کدپستی: ۱۷۵/۵۸۱۳۵
دورنگار: ۲۵۵۳۳۰۴ تلفن: ۶-۲۵۵۰۰۰۱ (۰۴۶۱)
azadkhoy@iaukhoy.ac.ir www.iaukhoy.ac.ir
داراب ۱ میدان سرداران. کدپستی: ۸۳۱۴۳-۷۴۸۱۷ دورنگار: ۶۲۳۳۹۰۰ تلفن: ۴-۶۲۳۳۹۹۰
www.Iaudarab.ac.ir
داریون ۱ شیراز ـ داریون، بلوار امام خمینی، روبروی مخابرات. کدپستی: ۷۱۴۶۱۱۴۹۴۹
دورنگار: ۲۷۱۵۲۷۵ تلفن: ۸-۲۷۱۵۲۷۴ (۰۷۱۱)
iaudariun@yahoo.com www.iaudariun.ac.ir
دامغان ۱۰ میدان سعدی، بلوار چشمه علی. کدپستی: ۳۶۷۱۶۳۹۹۹۸
دورنگار: ۵۲۴۵۳۴۴ تلفن: ۴-۵۲۵۶۰۰۲ و ۱۵-۵۲۳۶۸۱۳ (۰۲۳۲)
www.Damghaniau.ac.ir
درگز ۹ خراسان رضوی، شهرستان درگز، انتهای خ امام خمینی (ره). کدپستی: ۸۶۴۶۳-۹۴۹۱۹
تلفن: ۵۲۲۸۵۵۱ (۰۵۸۲) irandau@gmail.com www.d-iau-ac.ir
دره شهر ۱۱ خ نیروی هوایی، بالاتر از اداره مخابرات. دورنگار: ۵۲۲۶۸۹۵
Iau-dar@yahoo.com www.iau-dar.ir
دزفول ۶ کوی آزادگان، بلوار دانشگاه. کدپستی: ۴۵۱۶۹-۶۴۶۱۶ صندوق پستی: ۳۱۳
دورنگار: ۶۲۶۰۸۹۰ تلفن: ۹-۶۲۶۰۶۰۱ (۰۶۴۱)
info@iaud.ac.ir www.iaud.ac.ir
دشتستان ۱۶ برازجان، خیابان بیمارستان مهر، روبروی دادگستری. کدپستی: ۷۵۶۱۸۸۸۷۱۱
دورنگار: ۴۲۴۱۲۹۲ تلفن: ۵-۴۲۴۹۱۲۱ (۰۷۷۳)
ehdashti@diau.ac.ir www.diau.ac.ir
دلیجان ۵ کیلومتر ۵ محور دلیجان،سلفچگان – کدپستی: ۳۸۷/۳۷۹۱۵
www.iau-delijan.ac.ir info@iau-delijan.ac.ir
دماوند ۸ بلوار شهید بهشتی، میدان معلم. کدپستی: ۷۸۹۱۱-۳۹۷۱۸
دورنگار: ۵۲۲۷۰۰۰ و ۵۲۲۸۸۳۹ تلفن: ۹-۵۲۲۸۱۸۱ (۰۲۲۱)
info@damavandiau.ac.ir www.damavandiau.ac.ir
دهاقان ۴ کدپستی: ۱۱۱-۸۶۴۱۵ دورنگار: ۲۶۲۲۲۴۰ و ۲۶۲۲۲۱۰ تلفن: ۴-۲۶۲۴۰۵۱ (۰۳۲۲)
Dehaghan.university@yahoo.com
Dehaghan.university@gmail.com
www.Dehaghanun.com
دهدشت ۱۶ کدپستی: ۷۵۷۱۷۶۳۱۱۱ دورنگار: ۳۲۲۸۹۲۹ تلفن: ۳۲۲۱۶۲۸-۳۲۷۸۹۳۸ (۰۷۴۴)
iaudehdasht@yahoo.com www.iaudehdasht.ac.ir
دهلران ۱۱ ایلام، دهلران، خ شهدای مهاجر، جنب پارک شقایق. کدپستی: ۶۹۸۱۸۴۳۳۹۹
صندوق پستی: ۶۹۸۱۶۱۴۶ دورنگار: ۷۲۲۸۹۰۳ تلفن: ۲-۷۲۲۸۹۰۱ (۰۸۴۲)
info@iaudehloran.ac.ir www.iaudehloran.ac.ir
دورود ۵ دورود لرستان، میدان حضرت ابوالفضل (ع). کدپستی: ۹۹۹۸۹-۶۸۸۱۶
دورنگار: ۴۲۳۲۶۲۶ تلفن: ۵-۴۲۳۵۰۰۰۳ (۰۶۶۵)
doroud@iau-doroud.ac.ir www.iau-doroud.ac.ir
دولت آباد ۴ بلوار دانشگاه. کدپستی: ۸۳۴۱۸۱۱۱۱۱ صندوق پستی: ۱۵۸-۸۳۴۱۵
دورنگار: ۵۸۲۸۶۶۷ و ۵۸۲۹۰۹۷ تلفن: ۵-۵۸۲۹۰۹۰ (۰۳۱۲)
mail@iaudolatabad.ac.ir www.iaudolatabad.ac.ir
دیلم ۱۶ استان بوشهر، بندر دیلم، جاده دیلم به خوزستان،. کدپستی: ۱۳۳۱۹-۷۵۳۶۱
دورنگار: ۴۲۴۴۰۱۹ تلفن: ۱۸-۴۲۴۴۰۱۶ (۰۷۷۲)
deylamiau@deylamiau.ac.ir www.deylamiau.ac.ir
رامسر ۳ خیابان شهید عباس فدا. کدپستی: ۵۷۴۱۴-۴۶۹۱۷
دورنگار: ۵۲۲۵۸۱۰ تلفن: ۵۲۲۳۹۰۶ و ۵۲۲۴۲۰۶ (۰۱۹۲)
iau-ramsar@yahoo.com www.iauramsar.ac.ir
رامهرمز ۶ میدان توحید، کیلومتر ۱ جاده اهواز، ایذه. صندوق پستی: ۱۵۱/۶۳۸۲۵
دورنگار: ۲۲۲۸۶۳۰ تلفن: ۴-۲۲۳۴۶۶۰ (۰۶۹۱)
iauramhormooz@yahoo.com www.iauramhormooz.ac.ir
رباط کریم ۱۲ جاده شهرک خانه، جنب انبار گندم شهید مدرس. کدپستی: ۱۶۴۶۱-۳۷۶۱۶
تلفن: ۶-۴۲۱۲۰۰۴ (۰۲۲۹) info@rkiau.ac.ir www.rkiau.ac.ir
رزن ۵ .همدان – رزن – شهرک فرهنگیان – خیابان ارشاد کدپستی: ۱۶۹-۶۵۶۸۱ تلفن: ۶۲۲۶۸۳۸ (۰۸۱۲)
Razan.iau@gmail.com .
رشت ۳ فلکه گاز، کیلومتر ۳ جاده لاکان، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره).
کدپستی: ۳۵۱۶-۴۱۳۳۵ دورنگار: ۴۲۴۷۰۶۰ تلفن: ۴-۴۲۲۴۰۸۰ و ۴۲۲۳۳۰۸ (۰۱۳۱)
Info@iau.rasht.ac.ir www.iaurasht.ac.ir
رفسنجان ۷ بلوار ولایت. کدپستی: ۸۴۴۸۳-۷۷۱۸۱ صندوق پستی: ۴۶۷-۷۷۱۷۵
دورنگار: ۳۲۲۴۷۳۵ تلفن: ۴-۳۲۲۴۷۳۱ (۰۳۹۱)
info@iaurafsanjan.ac.ir www.iaurafsanjan.ac.ir
رودان ۱۵ خ فرهنگ، کوچه کوثر پنجم. کدپستی: ۸۴۷۳۳-۷۹۹۱۶
دورنگار: ۴۲۲۱۱۱۰ تلفن: ۴۲۳۱۵۴۵ و ۴۲۳۱۶۸۸ (۰۷۶۶)
info@roudan-iau.com www.Roudan-iau.com
رودبار ۳ خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: ۱۱۴۶-۴۴۶۱۵
دورنگار: ۶۲۲۰۷۷۱ تلفن: ۶-۶۲۲۴۱۳۵ (۰۱۳۲)
Roodbar-azad@yahoo.com www.iauRoodbar.ac.ir
رودسر و املش ۳ خیابان شهدا، جاده مخصوص کارخانه آرد تجارت. کدپستی: ۱۴۱۸۸-۴۴۸۱۷۱
دورنگار: ۶۲۱۲۹۱۱ تلفن: ۳-۶۲۱۵۸۵۰ (۰۱۴۲)
Azad-Roodsar@yahoo.com www.iauRoudsar-Amlash.ac.ir
رودهن ۸ خیابان شهید مطهری، بلوار دانشگاه. صندوق پستی: ۱۸۹
دورنگار: ۵۷۲۵۶۸۰ تلفن: ۲۴-۵۷۲۵۰۱۶ (۰۲۲۱)
info@riau.ac.ir www.riau.ac.ir
زابل ۱۴ کیلومتر ۴ جاده بنجار، بعد از پمپ بنزین کوثر. کدپستی: ۱۹۳۹۵-۹۸۶۱۶
دورنگار: ۲۲۳۵۲۱۳ تلفن: ۲۲۳۴۶۶ (۰۵۴۲)
uri@iauzabol.ac.ir www.iauzabol.ac.ir
زاهد شهر ۱ فلکه گاز، بلوار دانشجو. دورنگار: ۳۵۲۳۹۰۰ تلفن: ۳۵۲۳۸۳۸ و ۵-۳۵۲۴۷۰۱ (۰۷۳۲)
Zahed_shahr@yahoo.com www.iauzahedshahr.ac.ir
زاهدان ۱۴ خیابان دانشگاه. صندوق پستی: ۹۷۸-۹۸۱۳۵
دورنگار: ۲۴۴۱۰۹۹ تلفن: ۲۴۴۱۶۰۰ و ۲۴۴۳۶۰۰ (۰۵۴۱)
university@iauzah.ac.ir www.iauzah.ac.ir
زرقان ۱ خیابان شهید صادقی، روبروی مجتمع آل یاسین. کدپستی: ۱۷۱۸۴-۷۳۴۱۶
دورنگار: ۴۲۲۲۱۳۳ تلفن: ۱۳-۴۲۲۶۹۱۱(۰۷۱۲)
info@iauzarghan.ac.ir www.iauzarghan.ac.ir
زرند ۷ کرمان، زرند، میدان دانشگاه، جاده سرباغ. کدپستی: ۷۷۶۱۱۴۶۵۹۵
دورنگار: ۴۲۵۰۸۵۵ تلفن: ۷-۴۲۵۰۸۵۶ (۰۳۴۲)
zarandun@Gmail.com www.Iauzar.ac.ir
زرندیه ۵ کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران ـ ساوه، مامونیه، بلوار امام خمینی (ره)، انتهای خیابان آیت-اله کاشانی. دورنگار: ۵۲۲۸۰۷۱ تلفن: ۵۲۲۸۰۷۰ (۰۲۵۶)
زنجان ۲ انتهای خبابان معلم، خیابان شهید منصوری. کدپستی: ۵۸۱۴۵-۴۵۱۵۶
دورنگار: ۴۲۶۵۶۳۴ تلفن: ۷-۴۲۲۱۰۰۱ (۰۲۴۱)
AZU.PRO.ir@gmail.com www.AZU.ac.ir
زواره ۴ بلواز جانباز. صندوق پستی: ۱۱۱/۸۴۴۱۵
دورنگار: ۵۳۷۴۴۱۲ تلفن: ۵۳۷۴۴۱۱ و ۵۳۷۴۴۳۰ (۰۳۶۲)
Zavareh-unive@yahoo.com www.zau.blogfa.com
ساری ۳ کیلومتر ۷ جاده دریا. کدپستی: ۱۹۳۱۸-۴۸۱۶۱
دورنگار: ۲۱۳۳۷۱۵ تلفن: ۳ و ۲۱۳۲۸۹۱ (۰۱۵۱)
info@iausari.ac.ir www.iausari.ac.ir
سامن ۵ میدان امام خمینی (ره)، خیابان شهید رجایی، جنب بخشداری.
صندوق پستی: ۱۱۱/۶۵۷۶۱ دورنگار: ۲۵۲۲۷۵۰ تلفن: ۲۵۲۳۷۵۱ (۰۸۵۲)
ساوه ۵ میدان فلسطین. کدپستی:۱۵۱۷۹-۳۹۱۹۷ دورنگار: ۲۲۴۰۱۱۱ تلفن: ۳-۲۲۴۱۵۵۱ (۰۲۵۵)
www.iau-saveh.ac.ir
سبزوار ۹ میدان دکتر علی شریعتی، خ دانشگاه. کدپستی: ۹۶۱۸۸۱۴۷۱۱
تلفن: ۲۶۴۷۸۷۱ و ۲۶۴۶۸۱۰ (۰۵۷۱)
info@iaus.ac.ir www.iaus.ac.ir
سپیدان ۱ خیابان دانشگاه، جنب ایستگاه مخابرات. کدپستی: ۷۲۲۲۸۸۶
دورنگار: ۷۲۲۲۰۰۶ تلفن: ۷۲۲۱۲۱۷ (۰۷۱۲)
info@iausepidan.ac.ir www.iau.sepidan.ac.ir
سراب ۱۳ کوی فرهنگیان. کدپستی: ۳۷۶-۵۴۷۱۶ دورنگار: ۲۲۲۵۱۳۵ تلفن: ۲۲۲۳۲۳۲ (۰۴۳۱)
info@iausa.ac.ir www.iausa.ac.ir
سراوان ۱۴ بلوار معلم، روبروی فنی و حرفه¬ای. دورنگار: ۵۲۳۰۸۰۲ تلفن: ۷-۵۲۰۸۰۰ (۰۵۴۸)
info@iausaravan.ac.ir www.iausaravan.ac.ir
سردشت ۲ بلوار شهدای ۷ تیر، ساختمان مرکزی. کدپستی: ۳۳۱۱۳-۵۹۶۱۹
Modirasu86@Gmail.com www.sardashtiau.ac.ir
سرعین ۲ اردبیل، سرعین. کدپستی: ۳۶۱۱۳-۵۶۳۹۱ تلفکس: ۲۲۲۰۳۰۱ (۰۴۵۲)
MTASAREIN@iauardabil.ac.ir
سروستان ۱ ضلع شمالی کمربندی کدپستی: ۱۷۳-۷۳۴۵۱ دورنگار: ۵۲۲۴۴۷۸ تلفن ۵-۵۲۲۴۴۸۱ (۰۷۱۱)
University.sarvestan@gmail.com
سقز ۱۱ انتهای بلوار شهدای هفت تیر. کدپستی: ۷۳۴۷۷-۶۶۸۱۹ تلفن: ۱-۳۲۴۴۷۵۰ (۰۸۷۴)
info@iausaghez.ac.ir www.IAUSAGHEZ.ac.ir
سلسله و دلفان ۵ خیابان آیت¬اله طالقانی. دورنگار: ۵۲۲۵۶۵۶ تلفن: ۵۲۲۳۰۰۶ (۰۶۶۲)
www.azadselseleh@yahoo.com
سلماس ۲ بلوار جمهوری اسلامی، جنب بیمارستان خاتم الانبیاء. صندوق پستی: ۳۸۶-۵۸۸۱۵
دورنگار: ۵۲۲۵۵۵۰ تلفن: ۳-۵۲۲۵۵۵۲ و ۵۲۲۵۵۵۵ (۰۴۴۳)
www.IAUsalmas.ac.ir
سمنان ۱۰ کیلومتر ۵ جاده دامغان. کدپستی: ۱۷۹-۳۵۱۳۵ دورنگار: ۳۳۵۴۰۳۶ تلفن: ۳۳۵۴۰۴۰ (۰۲۳۱)
info@semnaniau.ac.ir www.semnaniau.ac.ir
سمیرم ۴ خیابان میرزا رضا کرمانی، خیابان علامه طباطبایی، صندوق پستی: ۱۱۸-۸۶۶۱۵
دورنگار: ۳۲۲۹۰۵۰ تلفن: ۱۳۰-۳۲۲۰۱۲۵ (۰۳۳۲)
سنقر وکلیائی ۱۱ شهرک ولیعصر. تلفن ۴۲۲۹۷۳۹ (۰۸۳۸)
Azad_songhor@yahoo.com www.iausonghor.com
سنندج ۱۱ خیابان پاسداران. صندوق پستی: ۶۱۸ دورنگار: ۳۲۴۷۷۱۳ تلفن: ۳-۳۷۸۸۶۶۱ (۰۸۷۱)
Info-binesh@yahoo.com www.iausanandaj.ac.ir
سوادکوه ۳ مازندران، سوادکوه، پل سفید، دوراهی آزادمهر. صندوق پستی: ۱۵۵
دورنگار: ۵۲۲۳۰۱۵ تلفن: ۳-۵۲۲۳۹۰۲ (۰۱۲۴)
info@iausak.ac.ir www.iausk.ac.ir
سوسنگرد ۶ خیابان شهید غدیری اصل، روبروی جهاد کشاورزی. صندوق پستی: ۲۷۶/۶۴۴۱۵
دورنگار: ۴۲۲۲۳۲۴ تلفن: ۹-۴۲۲۲۳۲۳ (۰۶۱۲) www.siau.ac.ir
سولدوز ۲ آذربایجان غربی، نقده، مرکز بین¬المللی سولدوز. صندوق پستی: ۱۹۷/۰۵۷۶۱۵
سیرجان ۷ بلوار دکتر صادقی، چهار راه دانشگاه. صندوق پستی: ۱۸۷/۷۸۱۸۵
دورنگار: ۴۲۲۰۶۰۲ تلفن: ۵-۴۲۲۰۶۰۳ (۰۳۴۵)
info@iausirjan.ac.ir www.iausirjan.ac.ir
شادگان ۶ جاده کمربندی، روبه روی فرمانداری. دورنگار: ۳۲۲۹۱۹۰ تلفن: ۳۲۲۹۹۰۱ (۰۶۳۲)
www.iau-shadegan.ac.ir
شال ۱۲ قزوین، شال، بلوار امام خمینی (ره)، جنب بخشداری. کدپستی: ۸۵۱۸۴-۳۴۵۷۱
تلفن: ۴۴۱۳۵۰۸ و ۴۴۱۴۳۱۴ (۰۲۸۲)
شاهرود ۱۰ بلوار دانشگاه. کدپستی: ۴۳۱۸۹-۳۶۱۹۹ دورنگار: ۳۳۹۰۵۶۰ و تلفن: ۲-۳۳۹۴۵۳۰ (۰۲۷۳)
University@iau-Shahrood.ac.ir www.iau-Shahrood.ac.ir
www.nedapress.com
شاهین دژ ۲ بلوار غدیر خم، خیابان دانشگاه. کدپستی: ۵۹۸۱۶
دورنگار: ۴۲۲۱۷۹۷ تلفن: ۴۲۲۱۰۲۲ (۰۴۸۲)
info@iauosh.ac.ir www.iauosh.ac.ir
شاهین شهر ۴ بزرگراه آزادگان (جاده پالایشگاه) مقابل کارخانه گلبافت. صندوق پستی: ۴۹۴-۸۳۱۴۵
دورنگار: ۵۲۲۸۰۰۲ تلفن: ۴-۵۲۲۸۰۰۱ www.iaushsh.ac.ir
شبستر ۱۳ بلوار شهرداری، جنب پارک آزادگان. صندوق پستی: ۱۵۹-۵۳۸۱۵
دورنگار: ۲۲۲۵۳۱۶ تلفن: ۱۴-۲۲۲۵۳۱۱ (۰۴۷۱)
info@iaushab.ac.ir www.iaushab.ac.ir
شهر مجلسی ۴ اصفهان، شهر جدید علامه مجلسی. کدپستی: ۸۶۳۱۶۵۶۴۵۱
دورنگار: ۵۴۵۲۲۹۴ تلفن: ۳-۵۴۵۲۲۹۰ (۰۳۳۵)
info@iaumajlesi.ac.ir www.iaumajlesi.ac.ir
شهربابک ۷ کیلومتر ۵ جاده شهر بابک، سیرجان. کدپستی: ۷۷۵۱۷۱۱۱۶۷ صندوق پستی: ۱۶۸
دورنگار: ۴۲۲۴۰۴۰ تلفن: ۶-۴۲۲۰۰۰۵ (۰۳۹۲)
azadshahrbabak@yahoo.com www.shahrbabakiau.ac.ir
شهرری ۸ تهران، بزرگراه خلیج فارس، نرسیده به پل هوایی، حرم امام خمینی (ره) کدپستی: ۱۵۱۶۳۱۱۱
صندوق پستی: ۳۳۴/۱۸۷۳۵ دورنگار: ۵۵۲۲۹۲۹۷ تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰ (۰۲۱)
Ravabet_omoomi@iausr.ac.ir www.iausr.ac.ir
شهرضا ۴ انتهای بلوار پاسداران. کدپستی: ۸۶۱۳۷ صندوق پستی: ۳۱۱-۸۶۱۴۵
دورنگار: ۳۲۳۲۷۰۲ تلفن: ۵-۳۲۴۳۰۰۱ (۰۳۲۱)
info@iaush.ac.ir www.iaush.ac.ir
شهرقدس ۸ تهران – بزرگراه فتح – شهرک قدس – بلوار شهید کلهر صندوق پستی: ۳۷۴-۳۷۵۱۵
دورنگار: ۴۶۸۹۶۰۰۱ تلفن: ۴۶۸۹۶۰۰۰
www.qodsazad.ir info@qazad.ir
شهرکرد ۴ رحمتیه. کدپستی: ۸۸۱۳۷۳۳۳۹۵ صندوق پستی: ۱۶۶
دورنگار: ۳۳۶۱۰۳۱ تلفن: ۳-۳۳۶۱۰۰۰ (۰۳۸۱)
PBM@IAUSH.ac.ir www.iaushk.ac.ir
شهریار ۸ شهریار، میدان معلم، خ شهید بهشتی شرقی، کوچه شیخ طوسی، کدپستی: ۳۳۵۱۶۴۹۴۴۳
دورنگار: ۳۲۵۸۳۶۰ تلفن: ۳۲۵۸۸۶۶ (۰۲۶۲)
info@shiau.ir www.shiau.ir
شوشتر ۶ بلوار دانشگاه. کدپستی: ۶۴۵۱۷۱۱۱۷ دورنگار: ۳۱۳۰۰ تلفن: ۵-۳۲۴۹۱
info@iau-shoushtar.ac.ir www.iau-shoushtar.ac.ir
شیراز ۱ خیابان قاآنی شمالی، نبش خیابان منوچهری. صندوق پستی: ۳۶۴-۷۱۳۶۵
دورنگار: ۲۳۳۴۴۹۶ تلفن: ۳-۲۳۴۲۰۲۱ (۰۷۱۱)
info@iaushiraz.ac.ir www.iaushiraz.ac.ir
شیرگاه ۳ خ شهید اسلامی، روبه¬روی شرکت تعاونی آذر رود. کدپستی: ۶۸۱۳۷-۴۷۸۳۱
دورنگار: ۴۲۲۵۶۰۲ تلفن: ۱-۴۲۲۵۶۰۰ (۰۱۲۴)
شیروان ۹ خیابان دانشگاه. صندوق پستی: ۹۴۶۱۷ دورنگار: ۶۲۲۴۱۱۷ تلفن: ۶۲۴۳۹۰۰ (۰۵۸۵)
info@iau-shirvan.ac.ir www.IAU-SHIRVAN.AC.IR
صحنه ۱۱ کرمانشاه، شهرستان صحنه، میدان امام حسین (ع). کدپستی: ۶۷۴۶۱۵۴۹۷۳
دورنگار: ۳۲۲۷۳۹۴ تلفن: ۳۲۲۹۹۷۹ و ۳۲۲۹۹۴۴ (۰۸۳۸)
Sahneh.university@gmail.com www.sahnehiau.ac.ir
صفادشت ۱۲ بلوار اصلی، تقاطع بلوار معلم و شقایق، جنب بانک ملی. کدپستی: ۳۱۶۴۱۱۶۸۷۹
دورنگار: ۳۴۳۲۱۵۷ تلفن: ۳۴۳۷۶۱۱ (۰۲۶۲)
صفاشهر ۱ فارس، صفاشهر، بولوار وحدت. کدپستی: ۶۶۵۶۱-۷۳۹۶۱
دورنگار: ۳۵۲۱۹۳۹ تلفن: ۸-۳۵۲۱۹۳۷ (۰۷۵۲)
info@iausafashahr.ac.ir www.iausafashahr.ac.ir
صوفیان ۱۳ آذربایجان شرقی، صوفیان، کیلومتر ۳ جاده صوفیان، شبستر. تلفن: ۴-۳۳۴۳۵۶۰۲ (۰۴۷۲)
Sofian.uni@gmail.com www.sofianiau.ac.ir
صومعه سرا ۳ روبروی فرمانداری، خ طالقانی، کوچه شهید حمزه ابراهیمی، جنب باشگاه شهید عظیم¬صدیقی.
کدپستی: ۴۵۹۵۴-۴۳۶۱۸ دورنگار: ۳۲۳۴۴۷۱ تلفن: ۳۲۳۳۲۷۰ و ۳۲۳۴۴۷۰ (۰۱۸۲)
info@sowmesara.iau.ac.ir www.sowmesaraiau.ac.ir
طبس ۹

طبس گلشن، میدان دانشگاه. دورنگار: ۴۲۳۶۱۳۳ تلفن: ۳۱-۴۲۳۶۱۲۹ (۰۳۵۳)
iautbs@gmail.com www.iau.tabas.ac.ir

عجب شیر ۱۳

انتهای خیابان معلم. کدپستی: ۱۳۱۱۱-۵۵۴۱۶ صندوق پستی: ۲۴
دورنگار: ۶۲۲۳۴۵۷ تلفن: ۶۲۲۲۶۱۶ (۰۴۲۲)
info@ajabshiriau.ac.ir www.ajabshiriau.ac.ir

علوم ¬تحقیقات آذربایجان شرقی ۱۳ تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، روبروی خ جام جم، شماره یک. کدپستی: ۵۱۵۶۹۱۷۸۱۱
دورنگار: ۳۳۰۵۳۵۴ تلفن: ۳۲۲۸۹۶۶ (۰۴۱۱)
info@iauotash.ac.ir www.iauotash.ac.ir
علوم تحقیقات اصفهان ۴ اصفهان،خیابان آبشار، نرسیده به چهارراه آبشار، شهرز.
دورنگار: ۶۶۳۰۱۱۹ تلفن: ۶۶۲۴۹۶۳ و ۶۶۲۴۹۶۱ (۰۳۱۱)
info@iauesr.ac.ir www.iauesr.ac.ir
علوم تحقیقات خوزستان ۶ اهواز، بلوار پاسداران، سه راهی فرودگاه. کدپستی: ۶۶۱۳۱-۶۱۶۵۷
صندوق پستی: ۱۶۳ دورنگار: ۴۴۳۵۲۸۸ تلفن: ۴۴۵۷۶۱۲ و ۷-۴۴۵۷۱۷۴ (۰۶۱۱)
oloomtahghighatahvaz@gmail.com www.iau-asrc.ac.ir
علوم تحقیقات فارس ۱ فارس، کیلومتر ۱۸ جاده مرودشت، سد درودزن. کدپستی: ۱۸۱-۷۳۷۱۵
دورنگار: ۴۶۹۲۱۱۰ تلفن: ۱۴-۴۶۹۲۱۰۹ (۰۷۲۸)
RO@fsriau.ac.ir www.fsriau.ac.ir
علوم تحقیقات کرمان ۷ کیلومتر اول جاده جوپار. تلفن: ۳۲۰۱۱۳۵ (۰۳۴۱)
oloomtk@yahoo.com
علوم تحقیقات کرمانشاه ۱۱ بلوار شهید بهشتی، سه راه ۲۲ بهمن، انتهای باغ نی. کد پستی:۶۵۱۹۷-۶۷۱۵۶
ص پ: ۶۷۱۵۵-۱۹۵۷ دورنگار: ۸۲۳۹۱۵۴ تلفن: ۸۹ و ۸۲۵۵۵۸۲ (۰۸۳۱)
Kermanshah.tahghighat@gmail.com www.iau-otk.ac.ir
علوم تحقیقات گیلان ۳ رشت، گلسار، خیابان ۹۲، پلاک ۲٫ کدپستی: ۳۵۱۶-۴۱۳۳۵
دورنگار: ۷۲۲۹۶۲۹ تلفن: ۷۲۲۳۶۰ و ۷۲۲۹۷۵۸ و ۷۲۲۹۵۷۹ (۰۱۳۱)
علوم تحقیقات یزد ۷ صفائیه. مجتمع دانشگاهی. صندوق پستی: ۱۵۵/۸۹۱۵۵ دورنگار: ۸۲۱۵۰۳۹
تلفن: ۸۲۱۵۰۳۸ (۰۳۵۱) info@ysbiau.ac.ir www.ysbiau.ac.i r
علوم دریایی خارک ۱۶ خ شهدا. صندوق پستی: ۱۳۶٫ تلفن: ۷-۲۸۲۲۸۴۵ (۰۷۷۲)
علوم و تحقیقات ¬اهواز ۶ بلوار پاسداران، سه راهی فرودگاه، صندوق پستی: ۱۶۳-۶۱۵۵۵
دورنگار: ۴۴۳۵۲۸۸ تلفن: ۴۴۵۷۶۱۲ و ۴۴۳۵۲۸۰ (۰۶۱۱)
oloomtahgighatahvaz@gmail.com www.iau-ASRC.ac.ir
علی آباد کتول ۱۰ گلستان، علی آباد کتول. کدپستی: ۹۳۴۵۱-۴۹۴۱۷
دورنگار: ۶۲۳۵۱۴۴ تلفن: ۶۲۲۲۳۰۰ و ۶۲۲۴۵۰۰ (۰۱۷۳)
info@aliabadiau.ac.ir www.aliabadiau.ac.ir
فارسان ۴ میدان امام حسین (ع)، خیابان شهید نواب صفوی. صندوق پستی: ۱۹۸-۸۸۶۱۵
دورنگار: ۷۲۳۰۱۰۰ تلفن: ۹-۷۲۲۱۸۴۸
فراهان ۵ فرمهین، انتهای بلوار ادیب، صندوق پستی: ۳۹۵۳۱ کدپستی: ۳۹۵۳۱۴۹۳۸۴
دورنگار: ۶۶۲۲۵۱۹ تلفن: ۶۶۲۲۵۱۸ و ۶۶۲۲۱۱۶ (۰۸۶۲)
www.iau-farahan.ac.ir info@farahan.ac.ir
فردوس ۹ خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، خیابان همافران. کدپستی: ۴۸۶۶۴-۹۷۷۱۸
دورنگار: ۲۲۲۴۵۴۰ تلفن: ۳-۲۲۲۴۹۰۱ (۰۵۳۴)
info@ferdowsiau.ac.ir www.ferdowsiau.ac.ir
فریدن ۴ داران – بلوار دانشگاه. دورنگار: ۴۲۲۵۳۳۱ تلفن: ۴۲۲۵۳۳۲ (۰۳۷۲)
Iaufr.ac.ir info@iaufr.ac.ir
فریمان ۹ خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: ۱۹۵
دورنگار: ۶۲۳۰۰۹۰ تلفن: ۲-۶۲۳۰۰۹۱ (۰۵۱۲) iaufariman@yahoo.com
فسا ۱ کیلومتر ۱۲ جاده فسا، شیراز شهر دانشگاهی محمد رسول اله. کدپستی: ۷۴۶۱۷۱۳۵۹۱ صندوق پستی: ۳۶۴
تلفن: و ۱۳-۳۳۳۹۵۱۱ و ۷-۳۳۳۵۲۲۵ (۰۳۶۴)
فلاورجان ۴ بلوار بسیج، بلوار دانشگاه. صندوق پستی: ۱۵۵/۸۴۵۱۵
دورنگار: ۳۱۲۰۱۳۶ و ۳۱۳۲۶۰۱ تلفن: ۵-۳۱۲۰۱۳۴ (۰۳۱۲)
info@iaufala.ac.ir www.iaufala.ac.ir
فومن و شفت ۳ چهار راه معلم، خیابان انتظام، دورنگار: ۷۲۳۹۰۴۲ تلفن: ۷۲۳۹۰۸۲ و ۷۲۳۹۰۵۲ (۰۱۳۲)
فیرورق ۲ خوی، فیرورق، خیابان ولی عصر شمالی، بلوار شهید اسکندرلو.
دورنگار: ۲۲۳۱۵۱۹ تلفن: ۲۲۳۴۰۲۸ (۰۴۶۲)
فیروزآباد ۱ شهرک دانشگاهی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد کدپستی: ۱۱۷-۷۴۷۱۵
دورنگار: ۶۲۲۴۴۰۲ تلفن: ۵-۶۲۲۹۷۰۱ (۰۷۱۲)
Dabirkhane.iauf@gmail.com www.iauf.ic.ir
فیروزکوه ۸ ابتدای شهرک ولیعصر. کدپستی: ۳۹۸۱۸۳۸۳۸۱ تلفن: ۳-۶۲۲۴۰۹۱ (۰۲۲۱)
info@iaufb.ac.ir www.iaufb.ac.ir
قائم شهر ۳ بلوار بسیج. صندوق پستی: ۱۶۳ کدپستی: ۳۵۹۵۳-۴۷۶۳۱
دورنگار: ۲۲۴۰۰۹۱ تلفن: ۹-۲۲۵۳۲۱۶ (۰۱۲۳)
info@ghiau.ir www.ghaemshahriau.ac.ir
قاینات ۹ خراسان جنوبی، شهرستان قاین، خ پروفسور للهی. کدپستی: ۱۳۳-۹۷۶۱۷۹۳۱۳۱
دورنگار: ۵۲۶۲۱۵۳ تلفن: ۲-۵۲۶۲۱۵۰ (۰۵۶۲) Qaenat-iau@yahoo.com www.iauq.ir
قروه ۱۱ کردستان، قروه، انتهای خ سیدجمال¬الدین، میدان جانبازان. کدپستی: ۸۳۴۳۵-۶۶۶۱۹
تلفن: ۶-۵۲۳۲۹۹۵ (۰۸۷۲)
info@iaughorveh.ac.ir www.iaughorveh.ac.ir
قزوین ۱۲ خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران. کدپستی: ۵۱۹۵-۱-۳۴۱۹۹
صندوق پستی: ۱۴۱۶-۳۴۱۸۵ دورنگار: ۳۶۶۵۲۷۹ تلفن: ۶-۳۶۶۵۲۷۵ (۰۲۸۱)
pres@qiau.ac.ir www.qiau.ac.ir
قشم ۱۵ خیابان ولی عصر. صندوق پستی: ۱۳۹۳/۷۹۵۱۵
دورنگار: ۵۲۶۴۵۶۵ تلفن: ۵۲۶۳۳۰۹ (۰۷۶۳)
info@Iauqeshm.ac.ir www.iauqeshm.ac.ir
قصر شیرین ۱۱ روبروی فرمانداری.
Hg3sba@yahoo.com www.IAU-GHASRSH.IR
قم ۱۲ بلوار ۱۵ خرداد. کدپستی: ۳۶۴-۳۷۱۸۵
دورنگار: ۲۸۰۵۷۹۷ تلفن: ۲۸۰۴۰۴۰ (۰۲۵۱)
webmaster@qom-iau.ac.ir www.qom_iau.ac.ir
قوچان ۹ کیلومتر ۴ جاده قوچان ـ مشهد. کدپستی: ۹۴۷۹۱۷۶۱۳۵
دورنگار: ۲۲۰۱۰۱۰ تلفن: ۹-۲۲۰۱۰۰۱ (۰۵۸۱)
iauq_website@gmail.com www.iauq.ac.ir
کازرون ۱ کیلومتر ۵ جاده کازرون، بوشهر. کدپستی: ۷۳۱۹۸۶۶۴۵۱
دورنگار: ۲۲۳۰۵۰۵ تلفن: ۲۲۳۰۵۰۶ و ۴۰-۲۲۴۳۹۰۳۰ (۰۷۲۱)
info@Kau.ac.ir www.Kau.ac.ir
کاشان ۴ کیلومتر ۵/۳ جاده قم. صندوق پستی: ۴۳۳/۸۷۱۳۵
دورنگار: ۵۵۵۰۰۵۶ تلفن: ۵۵۵۰۰۵۵ (۰۳۶۱)
کاشمر ۹ کیلومتر ۴ بلوار سید مرتضی. کدپستی: ۹۷۷۱۸-۹۶۷۱۶ تلفن: ۹-۸۲۵۰۵۰۰ (۰۵۳۲)
info@iaukashmar.ac.ir www.iaukashmar.ac.ir
کبودرآهنگ ۵ صندوق پستی: ۱۸۹-۶۵۵۱۵ www.iauka.ac.ir
کرج ۱۲ انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال. کدپستی: ۳۱۴۸۶۳۵۷۳۱
ص پ: ۳۱۳-۳۱۴۸۵ دورنگار: ۴۴۱۸۱۵۶ تلفن: ۴۴۱۸۱۴۳ (۰۲۶۱)
info@kiau.ac.ir www.KIAU.AC.IR
کرمان ۷ بلوار ولیعصر (عج). کدپستی: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷ دورنگار: ۵۰-۳۲۱۰۰۴۶
تلفن: ۵-۳۲۱۱۴۹۳ (۰۳۴۱) info@iauk.ac.ir www.Iauk.ac.ir
کرمانشاه ۱۱ میدان فردوسی، انتهای شهرک متخصصین. کدپستی: ۶۷۱۸۹۹۷۵۵۱
دورنگار: ۷۲۴۳۱۹۶ تلفن: ۶-۷۲۴۳۱۸۱ (۰۸۳۱)
info@iauksh.ac.ir www.iauksh.ac.ir
کلاله ۱۰ استان گلستان، شهرستان کلاله، خ امام خمینی جنوبی.
دورنگار: ۴۲۲۱۶۰۱ تلفن: ۴۲۲۱۶۰۰ (۰۱۷۴) Azad Kalale@yahoo.com
کلیبر ۱۳ استان آذربایجان شرقی، کلیبر، یک و نیم کیلومتری جاده کلیبر ـ اهر.
کدپستی: ۵۴۶۱۸۶۳۵۵۵ دورنگار: ۴۲۲۳۷۵۹ و ۴۲۲۵۱۲۳ تلفن: ۵-۴۲۲۰۱۶۲ و ۴۲۲۳۷۴۸
Azad kaleybar-7g@yahoo.com www.iav-kaleybar.ac.ir
کمیجان ۵ استان مرکزی، شهرستان کمیجان، میدان دانشگاه، بلوار دانشجو. کدپستی: ۹۸۸۹۶-۳۸۵۱۹
Komijan.iau@yahoo.com www.komijaniau.ac.ir
کنگاور ۱۱ بزرگراه کرمانشاه ـ همدان. کدپستی: ۱۵۳
دورنگار: ۲۲۳۲۳۰۰ تلفن: ۲۲۳۰۶۶۰ (۰۸۳۷)
info@iaukangavar.ac.ir www.iaukangavar.ac.ir
کهنوج ۷ کیلومتر ۵ جاده جیرفت. کدپستی: ۷۸۸۱۹۱۶۱۴۵
دورنگار: ۵۲۲۳۳۱۹ تلفن: ۱۰-۵۲۳۰۹۰۷ (۰۳۴۹)
Info@iaukahnooj.ac.ir www.iaukahnooj.ac.ir
کوار ۱ خیابان بوستان. کدپستی: ۱۲۷-۷۳۴۶۱ دورنگار: ۵۶۲۷۶۰۱ تلفن: ۵۶۲۲۲۲۸ (۰۷۱۲)
Kavariau@yahoo.com www.kavaiau.ac.ir
کوهبنان ۷ کرمان، کوهبنان، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: ۷۷۸۱۶۴۳۵۴۹
دورنگار: ۴۷۲۴۵۲۲ تلفن: ۴۷۲۵۱۵۱ و ۴۷۲۵۲۵۲ و ۴۷۲۵۳۵۳ و ۴۷۲۴۵۲۲ (۰۳۴۲)
Kouhbanan-iau@iau-zarand.ac.ir
کوهدشت ۵ لرستان، کوهدشت. صندوق پستی: ۵۷۵ دورنگار: ۶۲۳۹۰۰۱ تلفن: ۲-۶۲۳۹۰۰۰ (۰۶۶۳)
Azad_koohdasht2005@yahoo.com www.iaukoohdasht.com
گالیکش ۳ گلستان، گالیکش، خ امام خمینی (ره)، خ قندی. کدپستی: ۴۷۸۸۹-۴۹۸۳۱
تلفکس: ۵۸۳۸۰۸۰ (۰۱۷۴)
Daneshgahazad-galikesh@yahoo.com
گچساران ۱۶ کهگیلویه و بویر احمد، گچساران. کدپستی: ۶۳۸۷۶-۷۵۸۱۸
infi@iaug.ac.ir www.iaug.ac.ir
گرگان ۱۰ بلوار شهید کلانتری، خ دانشگاه. کدپستی: ۳۹۹۷۵-۴۹۱۴۷
دورنگار: ۳۳۵۱۹۱۳ تلفن: ۳۳۵۱۷۸۷ و ۳۳۵۱۰۰۳ و ۳۳۵۳۰۰۰ (۰۱۷۱)
info@gorganiau.ir www.gorganiau.ir
گرمسار ۱۰ میدان دانشگاه، خ دانشجو. کدپستی: ۳۵۸۱۶۳۱۱۶۷
دورنگار: ۴۲۳۳۸۴۱ تلفن: ۱۲-۴۲۲۵۰۰۹ (۰۲۳۲)
info@iau-garmsar.ac.ir www.iau-garmsar.ac.ir
گرمی ۲ کیلومتر ۳ جاده گرمی ـ اردبیل. کدپستی: ۶۳۷۶۴-۵۶۵۱۷
دورنگار: ۶۲۴۰۳۰۱ تلفن: ۷-۶۲۲۹۷۲۱ (۰۴۵۲)
info@iagermi.ac.ir www.iaugermi.ac.ir
گلبهار ۹ کیلومتر ۳۵ جاده مشهد، قوچان، شهر جدید گلبهار. تلفن: ۶۳۲۳۲۵۰ (۵۸۲)
گلپایگان ۴ جاده گوگد سعید آّباد، کیلومتر ۳ ارگ. صندوق پستی: ۱۱۵-۸۷۷۱۵
دورنگار: ۳۴۸۷۶۸۲ تلفن: ۱۱-۳۴۸۷۷۰۸ (۰۳۷۲)
info@giau.ac.ir www.GIAU.AC.IR
گلوگاه ۳ مازندران، گلوگاه، خیابان پهلوان. کدپستی: ۶۷۸۶۸-۴۸۶۱۹
دورنگار: ۶۲۲۰۰۲۵ تلفن: ۶۲۲۳۱۶۹ (۰۱۵۲)
گمیشان ۳ گرگان، گمیشان، خ شهید رجایی. کدپستی: ۱۱۱-۴۸۹۶۱ تلفن: ۴۶۲۲۰۱۱ (۰۱۷۳) www.gomishan-iau.ir
گناباد ۹ بلوار دانشگاه. کدپستی: ۲۹-۹۶۹۱۶ تلفن: ۲-۷۲۵۵۰۰۰ (۰۵۳۳)
info@iaug.ir www.iau-Gonabad.ac.ir
گناوه ۱۶ چهار راه معلم، خ ساحلی، روبه¬روی شهرشادی.
دورنگار: ۳۲۴۸۴۵۰ تلفن: ۴۰۰-۳۲۴۸۳۹۹ (۰۷۷۲)
Genaveh-univer@yahoo.com
گنبد کاووس ۱۰ گلستان، شهرستان گنبدکاووس، کمربندی شهید صیاد شیرازی. کدپستی: ۱۵۷۷۵-۴۹۷۹۱
دورنگار: ۳۳۴۵۳۲۱ تلفن: ۵-۳۳۴۵۳۲۲ (۰۱۷۲)
gonbadkavoos@ict.iau.ir www.gonbadiau.ac.ir
گوگان ۱۳ خیابان امام (ره)، خیابان سعری، بالاتر از بخشداری. تلفن: ۴۵۲۷۶۶۶ (۰۴۱۲)
گیلان غرب ۱۱ کرمانشاه، گیلان غرب، بلوار زن. کدپستی: ۶۷۸۷۱۵۴۶۹۹
دورنگار: ۳۲۲۷۵۵۵ تلفن: ۳۲۲۸۰۰۶ و ۳۲۲۸۲۷۰ (۰۸۳۵)
Rgilan88@yahoo.com www.gghiau.com
لارستان ۱ لارستان فارس، شهر جدید، جنب بیمارستان امام رضا(ع)، مجتمع دانشگاهی کوثر.
کدپستی: ۷۴۳۱۸۹۵۶۵ دورنگار: ۲۲۵۴۹۶۰۶ تلفن: ۷۲-۲۲۵۸۸۱۶۷ و ۲۲۵۸۲۷۸۰
ADMIN@Iaularestan.ac.ir www.iaularestan.ac.ir
لامرد ۱ فارس، لامرد، میدان دانشجو، مجتمع دانشگاهی. کدپستی: ۵۵۳۸۸-۷۴۳۴۱
دورنگار: ۵۲۲۱۲۳۲ تلفن: ۱-۵۲۲۱۱۰۰ (۰۷۸۲)
info@iaulamerd.ac.ir www.iaulamerd.ac.ir
لاهیجان ۳ خیابان کاشف شرقی. صندوق پستی: ۱۶۱۶ تلفن: ۳-۲۲۲۹۰۸۱
www.liau.ac.ir
لنجان ۴ اصفهان، زرین شهر، ابتدای ورودی شهر سده لنجان.
دورنگار: ۲۴۳۲۵۲۲ تلفن: ۵-۲۴۳۷۰۰۱ (۰۳۳۴)
info@iauln.ac.ir www.iauln.ac.ir
لنگرود ۳ خیابان شهید بهشتی. صندوق پستی: ۳۳-۴۴۷۱۵
دورنگار: ۵۲۴۴۴۲۲ تلفن: ۱۳-۵۲۴۴۴۱۱ (۰۱۴۲)
info@iaul.ac.ir www.iaul.ac.ir
ماکو ۲ کیلومتر ۲ جاده ترانزیتی ماکو ـ بازرگان. کدپستی: ۹۳۵۴۸-۵۸۶۱۹
دورنگار: ۱۰۳-۳۲۷۹۹۰۰ تلفن: ۳۲۷۹۹۰۰ (۰۴۶۲)
Maku_iau@yahoo.com www.iau maku.ac.ir
ماهشهر ۶ خوزستان، بندر ماهشهر، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دانشگاه. کدپستی: ۶۳۵۱۹
دورنگار: ۲۳۳۸۵۸۶ تلفن: ۲۳۲۷۰۷۰ و ۲۳۳۷۱۱۰ و ۲۳۲۰۵۱۱ (۰۶۵۲)
info@mahshahriau.ac.ir www.mahshahriau.ac.ir
مبارکه ۴ میدان امام خمینی، بلوار معلم. کدپستی: ۸۴۸۱۹۱۴۴۱۱
دورنگار: ۵۲۲۵۰۵۷ تلفن: ۲-۵۲۳۰۳۶۰ (۰۳۳۵)
info@mau.ac.ir www.mau.ac.ir
محلات ۵ .بلوار آیت¬اله خامنه¬ای، خیابان دانشگاه. کدپستی: ۳۷۸۱۹۵۸۵۱۴
دورنگار: ۳۲۲۶۵۲۲ تلفن: ۲۳-۳۲۳۱۱۰۲۰ (۰۸۶۶)
info@iaumahallat.ac.ir www.iaumahallat.ac.ir
محمودآباد ۳ خیابان امام، کوچه شهید بهشتی، کوچه گلستان شرقی.
دورنگار: ۷۷۴۶۶۱۰ تلفن: ۴-۷۷۳۲۱۶۱ (۰۱۲۲)
Azad_mahmoodabad@yahoo.com www.auom.ac.ir
مراغه ۱۳ بلوار شهید درخشی، مجتمع اداری و آموزشی. دورنگار: ۳۲۵۴۵۰۴ تلفن: ۹-۳۲۵۴۵۰۶ (۰۴۲۱)
Mail@iau-maragheh.ac.ir www.iau-maragheh.ac.ir
مرند ۱۳ آذربایجان شرقی، مرند، میدان دانشگاه. کدپستی: ۵۴۱۸۹۱۶۵۷۱
دورنگار: ۲۲۶۰۵۶۶ تلفن: ۲۲۶۳۴۴۴ و ۲۲۶۳۵۵۵ (۰۴۹۱)
info@marandiau.ac.ir www.marandiau.ac.ir
مرودشت ۱ کیلومتر ۳ جاده مرودشت، تخت جمشید. کدپستی: ۱۳۱۱۹-۷۳۷۱۱ صندوق پستی: ۴۶۵
دورنگار: ۳۳۱۱۱۷۲ تلفن: ۹-۳۳۱۱۱۵۰ (۰۷۲۸)
dmin@miau.ac.ir www.miau.ac.ir
مریوان ۱۱ کیلومتر ۲ جاده سنندج. جنب اداره راه و ترابری. صندوق پستی: ۳۹۴
دورنگار: ۳۳۲۰۱۸۶ تلفن: ۳-۳۳۲۰۱۸۱ (۰۸۷۵)
Dabir-iaumarivan@yahoo.com www.iau.marivan.net
مسجد سلیمان ۶ خوزستان، مسجد سلیمان، سه راهی سد شهید عباسپور. کدپستی: ۶۴۹۱۷۹۶۵۸۱
دورنگار: ۳۳۳۰۰۹۳ تلفن: ۲-۳۳۳۰۰۹۱ (۰۶۸۱)
riasat vahed@iaumis.ac.ir www.iaumis.ac.ir
مشکین شهر ۲ خیابان شهدا، خیابان دانشگاه. کدپستی: ۵۶۶۱۶۴۵۹۳۶
دورنگار: ۵۲۲۴۲۹۳ تلفن: ۵۲۲۲۶۲۲ و ۵۲۲۰۱۰۰ (۰۴۵۲)
www.meshkin-iau.ac.ir
مشهد ۹ قاسم آباد، بلوار امامیه، امامیه ۵۹، کدپستی: ۹۱۸۷۱۴۷۵۷۸ صندوق پستی: ۴۱۳/۹۱۷۳۵
دورنگار: ۶۲۲۰۴۳۷ تلفن: ۴-۶۲۲۰۰۱۰ (۰۵۱۱)
chief@mashdiau.ac.ir www.mshdiau.ac.ir
ملارد ۱۲ بلوار رسول اکرم (ص)، بلوار شهید مرشدی. کدپستی: ۵۳۱۷۴-۳۱۶۹۱
صندوق پستی: ۱۱۸-۳۱۶۹۵ تلفن: ۳۶۷۲۹۰۰ (۰۲۶۲)
info@iaumalard.ac.ir www.iaumalard.ac.ir
ملایر ۵ بالاتر از پارک سیفیه، خیابان دانشگاه. کدپستی: ۱۱۷/۶۵۷۱۸
دورنگار: ۲۲۲۸۲۳۶ تلفن: ۵-۲۲۲۸۰۹۳ و ۲۲۲۷۸۷۸ (۰۸۵۱)
info@iau-malayer.ac.ir www.iau-malayer.ac.ir
ملکان ۱۳ آذربایجان شرقی، ملکان، کیلومتر یک اتوبان ملکان ـ تبریز. صندوق پستی: ۶۶۱
دورنگار: ۸۲۲۱۱۰۱ تلفن: ۱-۸۲۲۷۷۳۰ و ۶-۸۲۳۰۷۰۱ (۰۴۲۲)
malekaniau@gmail.com www.malekaniau.ac.ir
ممقان ۱۳ بلوار شهید باهنر. کدپستی: ۵۳۷۵۱۱۳۱۳۵
دورنگار: ۴۳۲۵۷۰۵ تلفن: ۴-۴۳۲۵۷۰۱ (۰۴۱۲)
Iaumamaghan-ac-ir@iaumamaghan.ac.ir www.iaumamaghan.ac.ir
مهاباد ۲ کوی دانشگاه. کدپستی: ۳۱۳۷-۵۹۱۳۹۳ دورنگار: ۲۳۳۳۰۰۰ تلفن: ۲۲۳۸۶۷۰ (۰۴۴۲)
Info@iau-mahabad.ac.ir www.iau-mahabad.ac.ir
مهاجران ۵ استان مرکزی، شهرستان شازند، شهر مهاجران، بلوار شهید مفتح.
صندوق پستی: ۱۳۹-۳۹۹۱۵ دورنگار: ۴۶۲۶۸۱۴ تلفن: ۴۶۲۶۸۱۸ (۰۸۶۲)
Mohajeran.iau.un@gmail.com www.mohajeraniau.ac.ir
مهدی شهر ۱۰ سمنان، شهرستان مهدی شهر، بلوار معلم. کدپستی: ۷۵۹۱۵-۳۵۶۱۸
دورنگار: ۳۶۲۱۰۱۴ تلفن: ۳۶۲۷۴۷۴ (۰۲۳۲)
Mahdishahr.azad@yahoo.com
مهربان ۱۳ آذربایجان شرقی، شهرستان مهربان، خ امام خمینی (ره)، روبروی شهرداری.
کدپستی: ۳۳۵۶۷-۵۴۷۶۱ تلفن: ۷۱۲۳۷۵۵ و ۷۱۲۳۰۳۰ (۰۴۳۲)
Mehraban-iau@yahoo.com
مهریز ۷ کدپستی: ۱۸۱/۸۹۸۱۵ تلفن: ۳-۵۲۲۹۱۰۰ (۰۳۵۲) www.iaumehriz.ac.ir
میاندوآب ۲ شهرک آیدین، جنب ترمینال. صندوق پستی: ۴۳۳
دورنگار: ۲۴۵۷۷۱۱ تلفن: ۶-۲۴۵۸۳۳۴ (۰۴۸۱)
info@iaum.ac.ir www.iaum.ac.ir
میانه ۱۳ بلوار زینبیه، جنب پارک موتوری شهرداری. کدپستی: ۵۳۱۵۸۳۶۵۱۱ صندوق پستی: ۵۳۱۵۸۳۶۵۱۱
دورنگار: ۲۲۲۷۲۹۰ تلفن: ۲۲۲۹۳۷۷ و ۴-۲۲۳۷۰۴۰ (۰۴۲۳)
info@m-iau.ac.ir www.m-iau.ac.ir
میبد ۷ کیلومتر ۳ جاده میبد ـ یزد. صندوق پستی: ۱۷۵/۸۹۶۱۵
دورنگار: ۷۷۸۰۹۶۹ تلفن: ۹-۷۷۸۰۱۶۱ (۰۳۵۲)
info@maybodiau.ac.ir www.maybodiau.ac.ir
میمه ۴ خیابان انقلاب اسلامی، بلوار دانشگاه. کدپستی: ۸۳۵۱۷-۶۶۱۶۱ صندوق پستی: ۱۳۷/۸۳۵۱۴
دورنگار: ۴۲۲۲۹۳۰ تلفن: ۴۲۲۲۹۲۹ و ۴۲۲۶۴۶۸ (۰۳۱۳)
Meymehazad@yahoo.com www.iaumeymeh.ac.ir
میناب ۱۵ خیابان شهید جهانگیر امینی، جنب میدان ولایت (فرمانداری قدیم).
کدپستی: ۷۳۱۷۹-۷۹۸۱۷ صندوق پستی: ۱۱۱۳ دورنگار: ۲۲۲۲۶۶۶ تلفن: ۲۲۲۲۲۱۶ (۰۷۶۵)
Mianbiau@gmail.com www.iauminab.ac.ir
مینودشت ۱۰ گلستان، مینودشت، خ سیدجمال¬الدین، نرسیده به دادگستری، خ دانشگاه.
کدپستی: ۳۶۴۹۷-۴۹۸۱۶ دورنگار: ۵۲۲۵۴۴۰ تلفن: ۵۲۲۶۶۹۰ و ۵۲۲۶۶۸۰ (۰۱۷۴)
Univ_minoota_313@yahoo.com www.Minoodashtau.ac.ir
نائین ۴ میدان مدرس، بلوار دکتر حسین فاطمی نایینی. کدپستی: ۸۳۹۱۵ صندوق پستی: ۱۳۶
دورنگار: ۲۲۵۳۲۰۰ تلفن: ۴-۲۲۶۲۰۶۰ و ۸-۲۲۵۸۰۹۱ (۰۳۲۳)
naeinamar@yahoo.com www.naeiniau.ac.ir
نجف آباد ۴ بلوار دانشگاه. کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱ دورنگار: ۲۲۹۱۰۱۶ تلفن: ۲۲۹۱۱۱۱ (۰۳۳۱)
najafabad@iau.ac.ir www.iaun.ac.ir
نراق ۵ استان مرکزی، نراق، خیابان امام خمینی (ره). کدپستی: ۵۸۷۱۹/۳۷۹۶۱
دورنگار: ۴۴۶۳۸۶۸ تلفن: ۴۴۶۲۴۵۰ و ۴۴۶۳۲۵۰ (۰۸۶۶)
info@iau-naragh.ac.ir www.iau-naragh.ac.ir
نطنز ۴ میدان بیت¬المقدس. کدپستی: ۸۷۶۱۹۱۳۱۱۷
دورنگار: ۴۲۴۴۴۳۵ تلفن: ۴۲۴۶۵۸۲ و ۴۲۴۶۶۵۷ (۰۳۶۲)
natanz_azadun2008@yahoo.com www.natanziau.ac.ir
نظرآباد ۱۲ کیلومتر ۸۵ اتوبان تهران ـ قزوین، نظرآباد، علی آباد، خیابان شهید نواب صفوی.
کدپستی: ۱۸۱۵۶-۳۳۳۱۸ دورنگار: ۵۳۵۴۲۵۹ تلفن: ۵۳۶۲۱۲۲
info@naiau.ac.ir www.Naiau.ac.ir
نقده ۲ انتهاب بلوار شهدا، جاده حسنلو، کدپستی: ۸۴۳۹۳-۵۷۶۱۶ صندوق پستی ۳۳۴
دورنگار: ۶۲۲۵۵۵۱ تلفن: ۲-۶۲۲۸۱۸۱ (۰۴۴۳) www.iauna.ac.ir
نکا ۳ کیلومتر ۶ جاده نکا ـ بهشهر، بعد از پایانه حمل و نقل. صندوق پستی: ۱۶۴-۴۸۴۱۵
دورنگار: ۵۷۸۲۴۴۴ تلفن: ۳-۵۷۸۲۴۴۲ (۰۱۵۲)
info@iauneka.ac.ir www.iauneka.ac.ir
نهاوند ۵ کیلومتر ۳ جاده بروجرد. کدپستی: ۱۳۴/۶۵۹۱۵
دورنگار: ۳۲۴۹۸۴۸ تلفن: ۳۲۴۵۵۵۶ و ۳۲۴۶۱۱۸
نور ۳ ابتدای جاده چمستان، خیابان دانشگاه. کدپستی: ۳۸۳۷۳-۴۶۴۱۷
دورنگار: ۶۲۵۲۷۵۲ تلفن: ۱-۶۲۵۴۵۹۰ (۰۱۲۲)
info@iaunour.ac.ir www.iaunour.ac.ir
نورآباد ممسنی ۱ بلوار اسکان، بعد از بیمارستان ولی عصر. صندوق پستی: ۱۸۱/۷۳۵۱۵
دورنگار: ۴۲۳۲۳۰۱ تلفن: ۶۳-۴۲۳۲۹۴۶ (۰۷۲۲)
Azadmamasani@yahoo.com www.mamasaniiau.ac.ir
نوشهر ۳ خیابان شهید کریمی، روبروی جهاد کشاورزی. کدپستی: ۴۶۵۱۶۴۶۸۶۷
دورنگار: ۳۲۲۰۵۲۲ تلفن: ۳۲۲۰۵۲۴ و ۲-۳۲۲۹۴۴۰ (۰۱۹۱)
info@iauns.ac.ir www.iauns.ac.ir
نی ریز ۱ کیلومتر ۵ جاده نی ریز، شیراز. کدپستی: ۷۷۷۴۹-۷۴۹۱۸ صندوق پستی: ۳۱۱-۷۴۹۱۵
دورنگار: ۵۲۳۰۷۱۳ تلفن: ۵۲۳۰۷۱۴ ـ ۵۲۳۰۷۱۸ ـ ۵۲۲۸۱۵۰ (۰۷۱۲)
Iauneyriz@yahoo.com www.Iauneyriz.ac.ir
نیشابور ۹ خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، خ پژوهش. کدپستی: ۹۳۱۹۶۱۳۶۶۸
دورنگار: ۶۶۱۵۴۷۲ تلفن: ۶۶۲۱۹۰۱ (۰۵۵۱)
info@iau-Neyshabur.ac.ir www.iau-Neyshabur.ac.ir
نیک آباد ۴ اصفهان، جرقویه سفلی، نیک آباد. صندوق پستی: ۴۶۶/۱۹۵۸۵
دورنگار: ۷۲۲۳۷۰۴ تلفن: ۷۲۲۳۷۰۵ (۰۳۱۲)
نیک شهر ۱۴ سیستان و بلوچستان، نیکشهر، بلوار آزادی.
دورنگار: ۵۲۲۵۶۴۷ تلفن: ۵۲۲۵۶۴۶ و ۵۲۲۵۵۳۴ (۰۵۴۶)
www.Nikshahriau.net
هادیشهر ۱۳ آذربایجان شرقی، هادیشهر، بلوار بعثت، کوی گلستان. کدپستی: ۱۷۶۸۴/۵۴۳۱۶
دورنگار: ۳۰۴۸۸۸۷ تلفن: ۳۰۴۸۸۸۶
info@iauhadishahr.ac.ir www.iauhadishahr.ac.ir
هرمز ۱۵ استان هرمزگان، جزیره هرمز، خیابان امام خمینی. کدپستی: ۷۹۵۵۱۵۸۴۵۵
تلفن و دورنگار: ۴-۵۳۲۳۰۶۱ (۰۷۶۳)
Hormoz84_ict@yahoo.com www.iauhormoz.com
هرند ۴ اصفهان، هرند، بلوار دانشگاه. کدپستی: ۳۹۹۴۸-۸۳۷۴۱ تلفن: ۳-۶۳۳۳۳۵۱ (۰۳۱۲)
info@harandiau.ac.ir www.harandiau.ac.ir
هریس ۱۳ خیابان امام خمینی (ره)، دورنگار: ۶۱۲۴۹۲۴ تلفن: ۷-۶۱۲۴۹۱۴ (۰۴۳۲)
Heris-iau@yahoo.com www.herisiau.ac.ir
هشتچین ۲ هشتچین، خ شهید چمران، کوچه پروین اعتصامی، دبستان قدسیه سابق. کدپستی: ۳۵۶۸۴-۵۶۸۷۱
تلفن: ۴۸۲۲۰۷۳ (۰۴۵۲) hashjin@iauardabil.ac.ir
هشترود ۱۳ خ شهید بهشتی جنوبی. کدپستی: ۵۶۷۱۹ دورنگار: ۶۲۲۰۳۶۸
تلفن: ۶۲۲۵۴۳۹ و ۶۲۲۳۶۲۸ (۰۴۲۴) Iau-hashtrood@yahoo.com www.hashtroodiau.ac.ir
هشتگرد ۱۲ بلوار آیت¬اله خامنه¬ای، خ شهید صدوقی. دورنگار: ۴۲۳۶۰۵۴ تلفن: ۴۲۳۷۵۰۱ (۰۲۶۲) www.hiau.ac.ir
همدان ۵ شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موصیوند. کدپستی: ۶۵۱۳۸ صندوق پستی: ۷۳۴
دورنگار: ۴۴۹۴۰۲۶ تلفن: ۹-۴۴۹۴۰۰۰ (۰۸۱۱)
iauh@IAUH.ac.ir www.IAU.ac.ir
هندیجان ۶ خوزستان، هندیجان شمالی، انتهای خیابان شهید مطهری، جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع) کدپستی: ۶۳۵۹۱ دورنگار: ۴۲۲۱۰۷۰ تلفن: ۴۲۲۱۷۸۸ (۰۶۵۲)
HENDIJAN.IAU@GMAIL.COM WWW.IAUHENDIJAN.AC.IR
هیدج ۲ زنجان، هیدج، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: ۴۵۷۳۱۳۷۵۷۴
دورنگار: ۵۷۵۴۳۷۷ تلفن: ۵۷۵۴۳۷۵ (۰۲۴۲)
info@iau-hidaj.ac.ir www.iau-hidaj.ac.ir
ورامین (پیشوا) ۸ شهرک نقش جهان. کدپستی: ۷۴۸۹۵-۳۳۸۱۷
دورنگار: ۲۲۲۴۷۶۷ تلفن: ۴-۲۲۲۵۰۱۱ (۰۲۹۲)
info@iauvnews.com www.iauvaramin.ac.ir
ورزقان ۱۳ آذربایجان شرقی، ورزقان، سه راهی اهر ـ تبریز. کدپستی: ۵۴۵۸۱۵۷۸۴
تلفن: ۲-۳۲۴۳۶۹۱ (۰۴۲۷)
یاسوج ۱۶ کیلومتر ۴ جاده یاسوج ـ اصفهان. کدپستی: ۹۳۶۸۶-۷۵۹۱۴
دورنگار: ۳۳۷۲۲۰۰ تلفن: ۴-۳۳۷۳۲۱۲ (۰۷۴۱)
info@iauyasooj.ac.ir www.iauyasooj.ac.ir
یزد ۷ صفائیه. بلوار پروفسور حسابی، انتهای بلوار شهدای گمنام. کدپستی: ۸۹۱۶۸۷۱۹۶۷
صندوق پستی: ۱۵۵ دورنگار: ۸۲۱۴۸۱۰ ( تلفن: ۹-۸۲۱۱۳۹۱ (۰۳۵۱)