مدیر امور مالی

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 616   موضوع : امور مالی  

مدیر امور مالی: علی میردار                 شماره تلفن تماس : ۳۵۷۳۴۶۰۴-۰۱۷

 

شرح وظایف

اقدام و نظارت بر اجراي صحيح قوانين مالياتي و بيمه اي و مقررات و آئين نامه هاي مالي كه از طرف سازمان مركزي دانشگاه تهيه ،تدوين و به واحدهاي دانشگاهي ابلاغ مي شود

اقدام و نظارت بر اجراي صحيح تنظيم حسابها و دفاتر روزنامه و كل و نگهداري اسناد و مدارك مالي و محاسباتي و نگهداري حسابها و ثبت آنان در  رايانه و تقسيم كار بين ادارات و پرسنل تحت سر پرستي

اقدام و نظارت بر تهيه تراز نامه ماهيانه و پايان سال واحد دانشگاهي و همچنين تهيه و تنظيم كليه صورت حسابها طبق ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي از طرف سازمان مركزي دانشگاه

اقدام و نظارت در تهيه و تنظيم اسناد هزينه كليه پرداختها اعم از حقوق و دستمزد و يا ساير هزينه ها و انطباق آنها با آيين نامه ها و ضوابط ابلاغي و احكام صادره

اقدام و نظارت در تهيه صورت مغايرت حسابهاي بانكي براي هر حساب به صورت ماهانه و سرانجام تهيه صورت مغايرت حسابهاي بانك هنگام پايان سال مالي واحد

اقدام و نظارت بر وصول در آمدها و ثبت و نگهداري صحيح حساب وصولي ها و درآمدهاي واحد دانشگاهي

انطباق كليه پرداختيها با مقررات و ضوابط وآئين نامه هاي ابلاغي پس از حصول اطمينان از صحت مندرجات و مجوزهاي آن

اقدام و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر و اوراق مالي

اقدام ونظارت به حفظ اموال واحد دانشگاهي و ثبت و نگهداري حساب اموال با احتساب ذخيره هاي استهلاك متعلقه و نگهداري دفتر اموال و پلاك كوبي اموال واحد دانشگاهي

نظارت و رسيدگي بر تنخواه گردان ها و پيش پرداخت ها و علي الحساب هاي پرداختي به افراد حقوقي و حقيقي ،كنترل و بررسي حساب بدهكاران و بستانكاران بطور مستمر و نحوي كه تضمين هاي كافي در باز پس گيري و واريز آنها لحاظ شده باشد با رعايت مقررات مالي

نظارت بر هزينه هاي واحد به نحوي كه رعايت سرفصل هاي بودجه واحدها به نحو قابل قبول انجام شود و پرداختهاي جاري مانند هزينه حقوق و دستمزد

نظارت و بررسي كليه پرداختها از طريق سيستم بانكي و حصول اطمينان از وجود مجوزهاي لازم

نظارت بر دريافت سپرده ها و نگهداري حساب آنها و نگهداري حساب انتظامي جهت تضمين ها و فراهم آوردن موجبات رد سپرده ها به ذينفع با رعايت كامل مقررات دانشگاه

نظارت و اقدام بر تنظيم حساب هاي مربوط به كليه دريافتها و درآمدهاي واحد دانشگاهي و شهريه هاي وصولي از دانشجويان و ثبت به روز از طريق سيستم بانكي و رعايت دستورالعملهاي مربوط به دريافت شهريه

اقدام و نظارت بر كليه امور مالي واحد دانشگاهي به نحوي كه موردي بدون مجوز انجام نشود و رعايت كامل آئين نامه ها به عمل آمده باشد.

بررسي مستقل اسناد و مدارك ارائه شده جهت پرداخت يا دريافت به واحد از نظر انطباق با موارد قانوني و عملياتي

گزارش نارسائي هاي سيستم مالي در تمام سطوح واحد دانشگاهي از نظر تاثير كفايت كنترل هاي داخلي ،اجراي بخشنامه ها و دستورالعملها به معاونت اداري ومالي و رياست واحد دانشگاهي

همكاري و اعمال نظارت در تهيه و تنظيم بودجه واحد دانشگاهي

همكاري ،اقدام ونظارت در امر انبار گرداني در انبارهاي واحد دانشگاهي

نظارت دقيق بر مفاد پيش نويسي احكام استخدامي از لحاظ تطبيق عنوان شغلي با عنوان پست سازماني مصوب دفتر تشكيلات سازمان مركزي و انطباق طرح طبقه بندي مشاغل و پست مصوب كه بار مالي دارد

انجام ساير وظايف و امور محوله در ارتباط با امور مالي واحد دانشگاهي طبق مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي