اداره کارگزینی

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 604   موضوع : امور اداری  

– كارگزيني كاركنان :
اين بخش كليه اقدامات مديريت منابع انساني شامل تامين و سازماندهي و انتصاب نيروي انساني , آموزش و پرورش نيروي انساني , ترفيعات , جابجاييها, مرخصي , ماموريت , بركناري از خدمات , بازنشستگي , برقراري حقوق و مزاياي كاركنان غير هيئت علمي , بايگاني اسناد و مدارك را انجام ميدهد.

خلاصه و ظايفي كه اداره كارگزيني با هماهنگي مدير محترم امور اداري انجام ميدهد بشرح زير مي باشد.
۱ ـ تهيه و تنظيم و صدور كارت حضور و غياب كاركنان بصورت كامپيوتري
۲ ـ محاسبه و صدور حكم افزايش حقوق و سنوات سالانه كاركنان
۳ ـ محاسبه و صدور احكام حق فني ، حق جذب ، تخصصي مالي كاركنان
۴ ـ صدور احكام حق تأهل ، اولاد و فوق العاده ويژه كاركنان
۵ ـ صدور حكم مأموريت و محاسبه و اقدام در مورد پرداخت فوق العاده مأموريت كاركنان بر اساس ضوابط
۶ـ صدور حكم ارتقاء گروه كاركنان برحسب مدرك تحصيلي و شرايط احراز
۷ ـ بررسي حضور و غياب كاركنان و تنظيم ليست كاركرد ماهانه آنان بمنظور پرداخت حقوق ، اضافه كار ، اياب ذهاب در هر ماه
۸ ـ صدور حكم انتصاب كاركنان و اقلام در مورد پرداخت حق سرپرستي و حق مسئوليت آنان طبق دستور و رعايت ضوابط
۹ ـ محاسبه كارت حضور و غياب كاركنان ساعتي و تنظيم ليست آنان بمنظور پرداخت حق الزحمه
۱۰ ـ رسيدگي و اعلام ايام بيماري كاركنان به سازمان تأمين اجتماعي جهت دريافت حقوق ايام بيماري .
۱۱ ـ اقدام در مورد انتقال كاركنان متقاضي به ساير واحدها و صدور تسويه حساب و ارسال پرونده آنان پس از طي مراحل قانوني
۱۲ ـ اقدام در مورد پرداخت كمك هزينه ازدواج و نوزاد كاركنان
۱۳ ـ اقدام در مورد صدور گواهي اشتغال كاركنان به مراجع ذيربط بر حسب تقاضاي آنان. براساس بخشنامه سازمان مركزي
۱۴ ـ اقدام در مورد اجراي تصميمات كميته تخلفات اداري كاركنان برحسب مورد ( انتقال ـ اخراج ـ جابجائي)
۱۵ ـ اقدام در مورد صدور تسويه حساب پرسنل متوفي ـ اخراجي ـ بازنشسته و صدور حكم خروج از خدمت
۱۶ ـ اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط جهت دريافت بن شش ماهه و غيره .
۱۷ ـ اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط جهت در يافت لباس كار سالانه
۱۸ ـ اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط پس از تائيد معاونت مربوطه و رياست واحدجهت در يافت كارائي.
۱۹ ـ ثبت مرخصي استفاده شده كاركنان ( ساعتي ـ روزانه ) و مرخصي استعلاجي آنان در كارتكس مربوطه
۲۰ ـ محاسبه مرخصي استفاده شده كاركنان در پايان هر سال با كسر مرخصي استحقاقي سالانه و انتقال مانده به كارتكس سال بعد.
۲۱ ـ صدور حكم كاهش حق مسكن كاركنانيكه از وام خريد مسكن بهره مند ميگردند.
۲۲ ـ اقدام لازم در مورد تشكيل پرونده كاركنان و اعضاء هيأت علمي بمنظور استفاده از طرح بيمه مازاد دانشگاه آزاد اسلامي
۲۳- اقدام به صدور گواهي حقوق جهت كاركنان براي ضمانت وام بانكي حداكثر چهار مورد درسال
۲۴- اقدام به خلاصه نويسي پرونده ها – بايگاني مكاتبات و دستورالعمل هاي سازمان مركزي