شاخص های پژوهش و فناوری

   تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 1256   موضوع : علمی و پژوهشی  
ارقام شاخص های پژوهش و فناوری واحد آزادشهر
عنوان سال
۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
مقالات ISI و نمايه بين المللي (در سال) ۶۶ ۴۸ ۶۳ ۳۴ ۶۰ ۱۹ ۱۰
مقالات علمي-پژوهشي (در سال) ۱۲۹ ۱۸ ۱۵ ۲۷ ۴۱ ۳۷ ۱۲
مقالات علمي – ترويجي (در سال) ۷ ۰ ۰ ۲ ۷ ۱ ۰
مقالات علمي-عمومي(در سال) ۳۰ ۱۷ ۱۳ ۷ ۰ ۰ ۰
مقالات ارائه شده در كنفرانس‌هاي داخلي(در سال) ۱۷۸ ۷۵ ۹۵ ۲۴۲ ۱۶۰ ۲۱۱ ۱۰۱
مقالات ارائه شده در كنفرانس‌هاي بين المللي(در سال) ۲۹ ۱ ۹ ۷ ۷ ۳ ۸
تعداد سمينارهاي برگزار شده(درسال ) ۲ ۰ ۲ ۵ ۱ ۲ ۱
تعداد طرحهاي پژوهشي داخلي پايان يافته(درسال ) ۱۷۸ ۱۴ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۱۱ ۳
تعداد طرحهاي پژوهشي داخلي در حال اجرا (تجمعي) ۱۵ ۴۴ ۳۵ ۳۵ ۲۵ ۱۹
تعداد طرحهاي پژوهشي برون دانشگاهي در  حال اجرا ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تعداد ثبت اختراع ملی (در سال) ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰
تعداد عنوان كتاب تأليف شده (درسال ) ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۲ ۰
تعداد عنوان كتاب ترجمه شده (درسال ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تعداد عنوان كتاب (هيئت علمي تمام وقت) چاپ شده توسط واحد(درسال ) ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۲ ۰
تعداد كارگاههاي علمي‌ـ‌تخصصي برگزار شده در واحد(درسال ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰
تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دفاع شده (درسال ) ۷۲ ۸۰ ۲۱۵ ۳۰۳ ۵۱۱ ۴۴۶ ۰
تعداد سِرور هاي موجود در واحد(تجمعي) ۷ ۸ ۸ ۸ ۹ ۱۱ ۱۱
تعداد كامپيوترهاي متصل به اينترنت(تجمعي) ۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲۰۰
تعداد عنوان كتاب موجود در كتابخانه‌هاي واحد(تجمعي) ۱۶,۸۴۰ ۱۷,۵۱۷ ۱۸,۳۱۸ ۲۵,۳۰۵ ۲۶,۰۰۴ ۲۶,۳۸۵ ۲۶,۸۴۵
تعداد عنوان كتاب مرجع موجود در كتابخانه‌هاي واحد(تجمعي) ۹۵۰ ۱,۵۲۵ ۱,۵۴۲ ۶,۱۰۴ ۶,۱۱۰ ۶,۱۲۰ ۶,۱۴۱
تعداد عنوان كتاب غير مرجع موجود در كتابخانه‌هاي واحد(تجمعي) ۱۵,۱۰۰ ۱۵,۹۹۰ ۱۶,۹۵۶ ۱۹,۲۰۱ ۱۹,۸۷۶ ۲۰,۲۶۲ ۲۰,۷۰۱
تعداد عنوان كتاب فارسي موجود در كتابخانه‌هاي واحد(تجمعي) ۱۶,۰۵۰ ۱۶,۱۳۰ ۱۷,۰۶۸ ۱۹,۳۳۲ ۲۰,۰۱۱ ۲۰,۴۱۰ ۲۰,۸۷۰
تعداد عنوان كتاب غير فارسي موجود در كتابخانه‌هاي واحد(تجمعي) ۷۹۰ ۱,۳۸۵ ۱,۴۳۹ ۵,۹۷۳ ۵,۹۷۵ ۵,۹۷۵ ۵,۹۷۵
تعداد كل كتاب موجود در كتابخانه‌هاي واحد(تجمعي) ۵۸,۰۹۰ ۶۰,۵۱۸ ۶۲,۰۱۱ ۷۱,۱۵۸ ۷۱,۵۶۹ ۷۲,۲۷۷ ۷۳,۱۲۶
تعداد  جلد كتاب فارسي موجود در كتابخانه‌هاي واحد(تجمعي) ۵۷,۳۰۰ ۵۹,۰۳۰ ۶۰,۵۲۳ ۶۴,۱۳۰ ۶۴,۵۲۰ ۶۵,۲۲۸ ۶۶,۰۷۷