معرفی همکاران مالی

   تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 1231   موضوع : امور مالی  
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس  مستقیم شماره تماس  داخلی
۱ مریم عرب حسنخانی معاون اداری و مالی ۱۷۳۵۷۲۹۸۴۰   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۴
۲ علی میردار مدیر مالی ۱۷۳۵۷۳۴۶۰۴(تلفکس)   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۳۵
۳ محمود صابری رئیس مالی   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۲۹
۴ منصوره جعفریان حقوق و دستمزد   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۳۴
۵ آتیه صفایی حسابدار   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۳۴
۶ خلیل شفایی نوده حسابدار   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۳۴
۷ حمیده حاجی قلیخانی حسابدار   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۳۴
۸ احمد شهمرادی   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۳۴
۹ علی غریب حسابدار   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۳۴
۱۰ احمد احمدی صندوق رفاه ۱۷۳۵۷۲۱۴۱۷   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۳۳
۱۱ علی کاظمیان امور شهریه   ۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳-۶ -داخلی ۲۲۷