اداره نظارت و اجرا

   تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 1054   موضوع : دسته‌بندی نشده  

فعالیتهای ادارهی نظارت و اجرا عبارتند از:

۱- نظارت بر حسن اجرای ساختمان‌های در حال احداث پـردیس دانشـگاهی بر اسـاس نقشه‌های مصوب و اسناد قرارداد

۲- بررسی متره و برآورد ارائه شده از سوی مشاور و بررسی متره و برآورد پیمانکاران و مقایسه‌ی آن با اسناد قرارداد

۳- رسیدگی به امور پیمانکاران، صورت وضعیت‌ها

۴- بررسی و تائید مصالح مصرفی مطابق با قراردادها

۵- بررسی اولیه نقشه‌های اجرائی که توسط دفتر فنی پیمانکاران قبل از اجرای کار ارائه می‌گردد و در صورت نیاز ارائه به اداره‌ی طراحی

۶- بررسی اولیه صورتجلسات مقادیر اضافه کاری

۷- بررسی و تائید صورتجلسات اتمام کار

۸- بررسی و تائید مجوزهای ارائه شده جهت تأئید حسن انجام کار و مجوز اجرای فعالیت مورد نیاز.

۹- تشکیل جلسات فنی با پیمانکاران

۱۰- بررسی برنامه‌های زمانبندی و پیشرفت کارهای پروژه‌های عمرانی

۱۱- انجام امور تحویل موقت و قطعی پروژه‌های عمرانی.